XE TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 4 KHỐI HINO

 • Giá : Liên Hệ
 • (Giá tham khảo đã bao gồm thuế VAT)

  XE T??I N??C R?A ???NG 4 KH?I HINO

  1. Thông s? chung
  1.1Lo?i ph??ng ti?nÔtô sát xi cóÔtô xi téc
  bu?ng lái( phun n??c)
  1.2Nhãn hi?u ,s? lo?iHINOWU32L-NKMTJD3
  1.3Công th?c bánh xe4 x 2R4 x 2R
  2 .Thông s? v? kích th??c
  2.1Kích th??c chung ( Dài xR?ng x Cao)mm6000x1945x21656010x1970x2280
  2.2Chi?u dài c? s?mm33803380
  2.3V?t bánh xe ( Tr??c/ Sau)mm1455/14801455/1480
  2.4V?t bánh xe sau phía ngoàimm17301730
  2.5Chi?u dài ??u xemm10651065
  2.6Chi?u dài ?uôi xemm15551565
  2.7Chi?u r?ng ca binmm21502150
  2.8Chi?u r?ng c?m xitecmm1600
  2.9Kho?ng sáng g?m xemm200200
  2.1Góc thoát tr??c/ sau??24/2120/16
  3 .Thông s? v? kh?i l??ng
  Kh?i l??ng b?n thânkg23553890
  – Phân b? lên tr?c 1kg14201610
  3.1– Phân b? lên tr?c 2kg9352280
  3.2Kh?i l??ng hàng chuyênch? cho phép tham gia giaothông không ph?i xin phépkg4000
  3.3Kh?i l??ng hàng chuyên ch?theo thi?t k?kg4000
  3.4S? ng??i cho phép ch? k? c?ng??i láiNg??i03 (195 kg)03 (195kg)
  Kh?i l??ng toàn b? chophép tham gia giao thôngkhông ph?i xin phépkg8085
  – Phân b? lên tr?c 1kg2495
  3.5– Phân b? lên tr?c 2kg5590
  3.6Kh?i l??ng toàn b? theo thi?tk?kg82508085
  Kh? n?ng ch?u t?i trên tr?cc?a ô tô c? s?kg
  – Phân b? lên tr?c 1kg2600
  3.7– Phân b? lên tr?c 2kg5700
  4 .Tính n?ng ??ng h?c và ??ng l?c h?c
  4.1T?c ?? c?c ??i c?a xekm/h79,46
  4.2?? d?c l?n nh?t xe v??t ???c%27,90
  4.3Th?i gian t?ng t?c t? lúckh?i hành – 200ms19,36
  4.4?? ?n ??nh ngang không t?i??42o24′
  4.5Bán kính quay vòng nh? nh?t theo v?t bánh xe tr??cphía ngoàim6,76,7
  5 .??ng c?
  5.1Nhà s?n xu?t ,ki?u lo?immW04D-TR
  5.2Lo?i nhiên li?u , s? k? , s? xylanh , cách b? trí , ki?u làmmátDiezel,4k?, t?ng áp, 4 xy lanhth?ng hàng, làm mát b?ngn??c
  5.3Dung tích xilanhcm34009
  5.4T? s? nén18:01
  5.5???ng kính xy lanh x hànhtrình pistonmmx mm104 x 118
  5.6Công su?t l?n nh?tkW/v/ph92/2700
  5.7Mô men xo?n l?n nh?tN.m/v/ph363/1800
  5.8Ph??ng th?c cung c?p nhiênli?uPhun tr?c ti?p
  5.9B? trí ??ng c? trên khung xePhía tr??c
  6 .Li h?p
  6.1Nhãn hi?uTheo ??ng c?
  6.2Ki?u lo?i01 ??a ma sát khô lò nén biên
  6.3Ki?u d?n ??ngThu? l?c
  7. H?p s?
  7.1Nhãn hi?u h?p s? chính
  7.2Ki?u lo?iC? khí
  7.3Ki?u d?n ??ngC? khí
  7.4S? c?p s?05 s? ti?n 01 s? lùi
  ih1 = 4,981          ih2= 2,911
  ih3= 1,556            ih4= 1,00
  7.5T? s? truy?n các s?ih5= 0,738           iL= 4,625
  8. C?u xe
  8.1Nhãn hi?u tr?c các ??ng
  8.2Ki?u lo?iCác ??ng ??n
  8.3???ng kínhmm
  9. C?u xe
  9.1C?u d?n h??ngC?u tr??c
  9.2C?u ch? ??ngC?u sau
  9.3T? s? truy?n c?a truy?n l?cchính6,428
  10 . H? th?ng lái
  10.1Nhãn hi?u c? c?u lái
  10.2Ki?u lo?i c? c?u láiTr?c vít – êcu bi tu?n hoàn
  10.3D?n ??ng láiC? khí có tr? l?c thu? l?c
  10.4T? s? truy?n c? c?u lái22,8
  11. H? th?ng phanh
  11.1Phanh công tác
  – Ki?u lo?i: Bánh tr??c
                        Bánh sau
  – D?n ??ng
  11.2Phanh d?ng           – Ki?u lo?i
  –  D?n ??ng
  –  Tác ??ng
  12. H? th?ng treo
  12.1H? th?ng treo tr?c 1
  12.2H? th?ng treo tr?c 2
  13. Vành bánh xe, l?p
  13.1S? l??ng
  13.2L?p tr??c
  13.3L?p sau
  13.4áp su?t không khí trong l?ptr??ckg/cm2
  13.5áp su?t không khí trong l?psaukg/cm2
  13. H? th?ng ?i?n
  14.1?i?n áp h? th?ngV
  14.2?c quy ( s? l??ng, ?i?n áp,dung l??ng )
  14.3Máy phát ( ?i?n áp , côngsu?t )
  14.4??ng c? kh?i ??ng ( ?i?n áp , công su?t )
  14.6H? th?ng chi?u sáng, tín hi?uS? l??ng(chi?c)
  14.6.1?èn chi?u xa/ chi?u g?n2-Feb
  14.6.2?èn s??ng mù2
  14.6.3?èn kích th??c tr??c/ sau2-Feb
  14.6.4?èn xi nhan tr??c/ sau2-Feb
  14.6.5?èn phanh2
  14.6.6T?m ph?n quang2
  14.6.7?èn lùi2
  14.6.8?èn soi bi?n s?1
  15. Ca bin
  15.1Ki?u ca bin
  16. Thùng xe
  16.1Mô t?
  16.2Kích th??c bao ngoài xi téc(Lb x Fb)mm
  16.3Chi?u dày ??u/ thân xi técmm
  16.4Dung tích xi técm3
  17. Thi?t b? b?m n??c
  17.1Nhãn hi?u b?m n??c
  17.2Công su?t b?m/s? vòng quaykW/v/ph
  17.3L?u l??ng b?mm3/h
  17.4C?t ápm
  17.5Ki?u lo?i van n??c
  17.6L?u l??ng c?a vanLít/ phút
  17.7Ki?u lo?i pép phun
  17.8L?u l??ng c?a pép phunLít/ phút
  17.9Áp su?t c?a pép phunBar