XE TÉC CHỞ NƯỚC 9 KHỐI HOWO

 • Giá : Liên Hệ
 • (Giá tham khảo đã bao gồm thuế VAT)

  – Loại phương tiện Ôtô sát xi có buồng lái Ô tô xi téc (chở nước)
  – Nhãn hiệu, Số loại của phương tiện CONECO/YC4E160-33-PN
  – Công thức bánh xe 4×2

  XE TÉC CH? N??C 9 KH?I HOWO

  T 

  THÔNG S? K? THU?T

   

  1

   

  Thông tin chung

  Ôtô c? s? 

  Ô tô  thi?t k?

  1.1Lo?i ph??ng ti?nÔtô sát xi có bu?ng láiÔ tô xi téc

  (ch? n??c)

  1.2Nhãn hi?u, S? lo?i c?a ph??ng ti?nCNHTCCNHTC CONECO/YC4E160-33-PN
  1.3Công th?c bánh xe4×2
   

  2

   

  Thông s? v? kích th??c

  2.1Kích th??c bao : Dài x R?ng x Cao  (mm)7425x2365x26607425x2400x2935
  2.2Kho?ng cách tr?c (mm)4200
  2.3V?t bánh xe tr??c/sau (mm)1800/1800
  2.4V?t bánh xe sau phía ngoài (mm)2120
  2.5Chi?u dài ??u xe (mm)1250
  2.6Chi?u dài ?uôi xe (mm)19751975
  2.7Kho?ng sáng g?m xe (mm)280
  2.8Góc thoát tr??c/sau  (??) 

  190/190

  2.9Chi?u r?ng cabin (mm)2300
  2.10Chi?u r?ng thùng hàng (mm)2400
   

  3

   

  Thông s? v? kh?i l??ng

  3.1Kh?i l??ng b?n thân (kg)

  – Phân b? lên c?m c?u tr??c

  – Phân b? lên c?m c?u sau

  4195

  2325

  1870

  6140

  2880

  3260

  3.2Kh?i l??ng hàng chuyên ch? cho phép tham gia giao thông không ph?i xin phép (kg)9000
  3.3Kh?i l??ng hàng chuyên ch? theo thi?t k? (kg)9000
  3.4S? ng??i cho phép ch? k? c? ng??i lái (ng??i)03 (195 kg)
  3.5Kh?i l??ng toàn b? cho phép tham gia giao thông không ph?i xin phép (kg)

  –      Phân b? lên c?m c?u tr??c (kg)

  –      Phân b? lên c?m c?u sau (kg)

   

   

  15335

  5560

  9775

  3.6Kh?i l??ng toàn b? theo thi?t k? (kg)1620015335
  3.7Kh? n?ng ch?u t?i l?n nh?t trên t?ng tr?c c?a xe c? s?:    Tr?c1 / Tr?c2 (kg)6800(5600*) / 11000(10600*)
   

  4

   

  Thông s? v? tính n?ng chuy?n ??ng

  4.1T?c ?? c?c ??i c?a xe (km/h)81
  4.2?? d?c l?n nh?t xe v??t ???c (%)35,72
  4.3Th?i gian t?ng t?c c?a xe t? lúc kh?i hành ??n khi ?i h?t quóng ???ng 200m24,0
  4.4Góc ?n ??nh t?nh ngang c?a xe (khi không t?i) (??)39,81
  4.5Bán kính quay vòng nh? nh?t theo v?t bánh xe tr??c phía ngoài (m)9,8
   

  5

   

  ??ng c?

  5.1Tên nhà s?n xu?t và ki?u lo?i ??ng c?YC4E160-33
  5.2Lo?i nhiên li?u, s? k?, s? xi lanh, cách b? trí xi lanh, ph??ng th?c làm mát.Diesel, 4k?, t?ng áp, 4 xi lanh, b? trí th?ng hàng, làm mát b?ng n??c
  5.3Dung tích xi lanh (cm3)4260
  5.4T? s? nén17,5
  5.5???ng kính xi lanh x Hành trình piston (mm)110PN2
  5.6Công su?t l?n nh?t (kW) / t?c ?? quay (vòng/phút)118/2600
  5.7Mô men xo?n l?n nh?t (N.m)/ t?c ?? quay (vòng/ phút)600/1200-1600
  5.8Ph??ng th?c cung c?p nhiên li?u:B?m cao áp
  5.9V? trí b? trí ??ng c? trên khung xeB? trí phía tr??c
   

  6

  Li h?p :M?t ??a ma sát khô, d?n ??ng thu? l?c, tr? l?c khí nén
   

  7

  H?p s?:

   

  –      Nhãn hi?u, s? lo?i, ki?u lo?i, ki?u d?n ??ng.

   

  –      T? s? truy?n ? t?ng tay s?

   

  C? khí: 6 s? ti?n và m?t s? lùi, có b? ph?n trích công su?t, t? s? truy?n ? các tay s?:  i= 6,719;   i= 4,031 ; i= 2,304;  i= 1,443; i= 1,00; i=0,74 ; i= 6,122

   

  8

  Tr?c các ??ng (tr?c truy?n ??ng):hai ?o?n có ? ?? trung gian
   

  9

   

  C?u xe:

  9.1 

  * C?u tr??c: Câ?u dâ?n h???ng

  – Ki?u c?u tr??c

  – T?i tr?ng cho phép c?u tr??c (kg)

  – Sô? l???ng câ?u

   

  ki?u ch? I

  6800 (5600*)

  01

  9.2 

  * C?u sau: C?u ch? ??ng

  – Ki?u c?u sau

  – T?i tr?ng cho phép c?u sau (kg)

  – T? s? truy?n c?a c?u sau

  – Sô? l???ng câ?u sau

   

  Kiê?u ô?ng

  11000 (10600*)

  i =6,33

  01

   

  10

  Vành  bánh, l?p xe trên t?ng tr?c:

  + Tr?c tr??c:

  + Tr?c sau:

   

  9.00R20, bánh ??n

  9.00R20, bánh kép

   

  11

  Mô t? h? th?ng treo tr??c/ sau :

  – H? th?ng treo tr??c: Ki?u Ph? thu?c, nhíp lá, gi?m ch?n thu? l?c.

  – H? th?ng treo sau: Ki?u Ph? thu?c, nhíp lá

   

   

   

  12

  Mô t? h? th?ng phanh tr??c/sau:

  – Phanh chính: C? c?u phanh ki?u má phanh tang tr?ng ??t ? t?t c? các bánh xe; d?n ??ng khí nén.

   – H? th?ng phanh d??ng: C? c?u phanh tang tr?ng, d?n ??ng khí nén, tác ??ng lên bánh xe tr?c 2, t? hãm

   

  13

  Mô t? h? th?ng lái:

  –  C? c?u lái ki?u tr?c vít – ê cu bi, d?n ??ng c? khí có tr? l?c thu? l?c.

  – T? s? truy?n c?a c? c?u lái: –

   

  14

   

  Mô t? khung xe : Khung xe ki?u hình thang

   

   

  15

   

  H? th?ng ?i?n

  – ?c quy : 12,4Vx2

   

  – Máy phát ?i?n : 28V – 55A

   

  – ??ng c? kh?i ??ng : 24V

   

  16

   

  H? th?ng chi?u sa?ng, ti?n hi?u:

   

        – ?èn phía tr??c: Gi? nguyên theo xe c? s?;

   

        – ?èn sau:  ?èn soi bi?n s? 01 chi?c, màu tr?ng; ?èn lùi 02 chi?c, màu tr?ng; ?èn phanh sau 02 chi?c, màu ??; T?m ph?n quang 02 chi?c, màu ??; ?èn xi nhan s? l??ng 02, màu vàng; ?èn kích th??c s? l??ng 02 màu ??; ?èn s??ng mù sau 02 chi?c, màu ??.

   

  17

   

  Mô t? Cabin:

  – Ki?u ca bin                  : Ki?u l?t

  – S? l??ng trong ca bin  : 03 ng??i;        – C?a ca bin: 02 c?a

   

  18

   

  * Xi te?c:

  – Nhãn hi?u, s? lo?i: –

  – Kích th??c bao ngoài thân xitéc (dàixr?ngxcao): 4250x2010x1250 mm.

  – Dung tích ch?a: 9000 lít;  Chi?u dày thân xitéc / ??u xitéc: 4 mm/5 mm.

  – Vâ?t liê?u chê? ta?o: The?p CT3

  * B? trích công su?t:

  – Nhãn hi?u: CNHTC

  – Xu?t x?: Theo xe c? s?

  * B?m n??c

  – Nhãn hi?u, s? lo?i: 80QZF-60/90N

  – Công su?t b?m: 22,5 (kW)

  – L?u l??ng b?m: 60m3/h; c?t áp: 90 (m);

  – S? vòng l?n nh?t/ phút: 1180 (vòng/ phút)

  * Súng phun, van

  – Xu?t x?: Trung Qu?c

   

  * Ph??ng pháp n?p, phun t??i n??c:

  – N?p: N??c ???c n?p vào bình thông qua b?m hút l?p ??t s?n trên xe.

  – Phun, t??i: Thông qua áp l?c b?m n??c qua t?i súng phun, ??u phun, giàn t??i.

  Ghi chú: Súng phun s? d?ng khi c?n phun n??c cho không gian r?ng ho?c cao và khi ô tô ? tr?ng thái d?ng, ??m b?o an toàn trong quá trình v?n hành.