XE HÚT CHẤT THẢI HINO 5 KHỐI

 • Giá : Liên Hệ
 • (Giá tham khảo đã bao gồm thuế VAT)
  •  Loại phương tiện Ô tô hút chất thải
  • Nhãn hiệu và số loại HINO FC9JESW/CONECO-HCT
  •  Công thức bánh xe 4×2
  •  Kiểu loại động cơ J05E TE
  •  Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, phương thức làm mát diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng làm mát bằng nước, tăng áp
  • Dung tích xy lanh cm3 5123

  THÔNG S? K? THU?T XE HÚT CH?T TH?I HINO 5 KH?I

  STTTHÔNG S???N V?Ô TÔ THI?T K?
  1Thông tin chung
  1.1Lo?i ph??ng ti?nÔ tô hút ch?t th?i
  1.2Nhãn hi?u và s? lo?iHINO FC9JESW/-HCT
  1.3Công th?c bánh xe4×2
  2Thông s? v? kích th??c
  2.1Kích th??c bao: Dài x R?ng x Caomm6230x2275x2600
  2.2Chi?u dài c? s?mm3420
  2.3Kích th??c bao xitéc (dài x r?ng x cao)mm3780 x 1280 x 1280
  2.4V?t bánh xe: – Tr??c/saumm1770/1660
  2.5V?t bánh xe sau phía ngoàimm1930
  2.6Chi?u dài ??u xemm1145
  2.7Chi?u dài ?uôi xemm1665
  2.8Kho?ng sáng g?m xemm225
  2.9Góc thoát tr??c/sau??27/29
  2.10Chi?u r?ng cabinmm2275
  2.11
  3Thông s? v? kh?i l??ng
  3.1Kh?i l??ng b?n thânkg5505
  3.1.1Phân b? lên tr?c 1kg2360
  3.1.2Phân b? lên tr?c 2kg6800
  3.2Kh?i l??ng hàng chuyên ch? cho phép tham gia gia thông không ph?i xin phépkg10400
  3.3Kh?i l??ng hàng hóa chuyên ch? theo thi?t k?kg4700
  3.4S? ng??i cho phép ch? c? láing??i03
  3.5Kh?i l??ng toàn b? cho phép tham gia giao thông không ph?i xin phépkg10400
  3.5.1Phân lên tr?c 1kg3600
  3.5.2Phân b? lên tr?c 2kg6800
  3.6Kh?i l??ng toàn b? theo thi?t k?kg10400
  3.7kh? n?ng ch?u t?i l?n nh?t trên tr?c 1 xe c? s?kg3600
  3.8Kh? n?ng ch?u t?i l?n nh?t trên tr?c 2 xe c? s?kg6800
  4Thông s? v? tính n?ng chuy?n ??ng
  4.1V?n t?c l?n nh?tkm/h83,49
  4.2?? d?c l?n nh?t xe v??t ???c khi ??y t?i.%37
  4.3Th?i gian t?ng t?c c?a xe t? lúc kh?i hành ??n khi ?i h?t quãng ???ng 200m khi ??y t?is23,5
  4.4Góc ?n ?inh t?nh ngang khi không t?i??38,99
  4.5Bán kính quay vòng theo v?t bánh xe phía tr??c ngoàim6,0
  5??ng c?
  5.1Ki?u lo?i ??ng c?J05E TE
  5.2Lo?i nhiên li?u, s? k?, s? xi lanh, cách b? trí xi lanh, ph??ng th?c làm mátdiesel, 4 k?, 4 xy lanh, th?ng hàng làm mát b?ng n??c, t?ng áp
  5.3Dung tích xy lanhcm35123
  5.4Công su?t ??ng c?kw/v/p118×2500
  6Ly h?p
  6.1Ki?u lo?iKi?u ??a ??n, ma sát
  6.2Ki?u d?n ??ngTh?y l?c, tr? l?c khí nén
  7H?p s?
  7.1Nhãn hi?u s? lo?iLF 06S
  7.2Ki?u lo?iC? khí
  7.3Ki?u d?n ??ngC? khí
  7.4S? c?p t? s? chuy?n6 s? ti?n 1 s? lùi
  8Tr?c cát ??ng02 lo?i tr?c không ??ng t?c
  8.1Tr?c cát ??ng d?n ??ng b?m chân không

  – Lo?i

  – Chi?u dài tâm ch? th?p

  – ???ng kính ngoài x chi?u dày

   

   

   

  mm

  mm

   

   

  Không ??ng t?c

  420

  ?50×4

  9C?u xe
  9.1Tr?c 1
  9.1.1Nhãn hi?u và s? lo?iLF366
  9.1.2Ki?u ti?t di?n ngangHình I
  9.1.3Ki?u k?t c?uKi?u li?n
  9.1.4Kh? n?ng ch?u t?ikg3600
  9.1.5V?t bánhmm1770
  9.2Tr?c 2
  9.2.1Nhãn hi?u và s? lo?iSH13
  9.2.2Ki?u ti?t di?n nangHình h?p
  9.2.3Ki?u k?t c?uKi?u r?i
  9.2.4Kh? n?ng ch?u t?ikg7000
  9.2.5V?t bánhmm1660
  9.2.6T? s? truy?n l?c chính4,333
  10Vành bánh xe và l?p
  10.1Tr?c 1Inch
  10.1.1Ký hi?uInch8.25-16
  10.2.2C? vành bánh xe
  10.2.3Áp su?t theo quy ??nh c?a nhà s?n xu?tkPa650
  11H? th?ng treo
  11.1H? th?ng treo tr?c 1
  11.1.1Ki?u lo?iPh? thu?c, nhíp lá d?ng bán elíp ??n, có gi?m ch?n th?y l?c
  11.1.2S? lá x chi?u dày x r?ng lá nhípmm
  11.2H? th?ng treo tr?c 2
  11.2.1Ki?u lo?iPh? thu?c nhíp lá d?ng bán e líp kép
  11.2.2S? lá x chi?u dày x r?ng lá nhípmm
  12H? th?ng phanh
  12.1Phanh công tác: tr??c/sauTang tr?ng, ?ãn ??ng th?y l?c 2 dòng ?i?u khi?n khí nén
  12.2Phanh tayKi?u tang tr?ng, d?n ??ng c? khí, tác d?ng lên tr?c th? c?p h?p s?
  13H? th?ng láiTr?c vít – Ecu bi, c? khí có tr? l?c th?y l?c, il = 18,6
  14Khung xe
  14.1Ki?u lo?iKi?u khung giàn
  15H? th?ng ?i?n
  15.1?c quy24vx65Ah
  15.2Máy phát24v-50a
  15.3??ng c? kh?i ??ng4,5kW; 24V