XE HÚT CHẤT THẢI 6 KHỐI HINO

 • Giá : Liên Hệ
 • (Giá tham khảo đã bao gồm thuế VAT)

  –  Xe cơ sở : HINO FG8JJSB / CONECO – HTC-TC
  –  Động cơ : HINO J08E-UG
  –  Công suất: 235 Ps
  –  Cỡ lốp: 10.00-20 (10.00R20)
  – Năm sản xuất : 2015
  – Xe cơ sở FC9JESW HINO lắp ráp tại công ty TNHH liên doanh HINO motor Việt Nam
  – Phần chuyên dung hút chất thải (phun nước áp lực cao) sản xuất chế tạo tại nhà máy AN THAI CONECO Việt Nam theo tiêu chuẩn cục đăng kiểm Việt Nam.

  THÔNG S? K? THU?T XE HÚT CH?T TH?I 6 KH?I HINO

  THÔNG S? K? THU?T T?NG TH? C?A XE
  Lo?i ph??ng ti?nÔ tô hút ch?t th?i (phun n??c áp l?c cao)
  Nhà s?n xu?tGreen Quang Anh
  N??c S?n xu?tVi?t Nam
  N?m S?n xu?t2017
  KÍCH TH??C
  Kích th??c bao ngoài7410 x 2470 x 3170 (mm)
  Công th?c bánh xe4 x 2
  Chi?u dài c? s?4280 (mm )
  Kho?ng sang g?m xe260 (mm)
  V?t bánh xe (tr??c/sau)1920/1820 (mm)
  V?t bánh xe sau phía ngoài2130 (mm)
  Chi?u dài ??u xe1260 (mm)
  Chi?u dài ?uôi xe1870 (mm)
  Chi?u r?ng cabin2355 (mm)
  Chi?u r?ng h? th?ng chuyên dùng2470 (mm)
  Góc thoát tr??c/sau34/25 (??)
  KH?I L??NG
  Kh?i l??ng b?n thân9200  Kg
  Kh?i l??ng cho phép ch? cho phép tham gia giao thông5590 Kg
  Kh?i l??ng toàn b? khi tham gia giao thông14985 Kg
  S? ch? ng?i03 (k? c? ng??i lái)
  ??NG C?
  ModelHINO J08E UG
  Lo?i??ng c? Diesel 4 k?, 6 xy lanh th?ng hàng,làm mát b?ng n??c.
  Dung tích xy lanh7.684  cm3
  ???ng kính xi lanh x hành trình piston112  x 130 (mm)
  T? s? nén18:1
  Công su?t l?n nh?t/ t?c ?? quay tr?c khu?u167/2500 (KW/v/ph)
  Momen xo?n c?c ??i/ t?c ?? quay tr?c khu?u700/1500 (Nm/v/ph)
  LY H?P
  Ki?u lo?iMa sát khô
  Ki?u d?n ??ngD?n ??ng th?y l?c,tr? l?c khí nén
  H?P S?
  H?p s? chínhKi?u lo?iC? khí, 06 s? ti?n + 01 s? lùi
  T? s? truy?ni1 = 8.189; i2 = 5.340; i3 = 3.076; i4 = 1.936; i5 = 1.341; i6= 1.0;          iL = 7,142
  C?U XE
  C?u d?n h??ngC?u tr??c
  C?u ch? ??ngC?u sau
  T? s? truy?n c?a l?c chính5,125
  H? TH?NG LÁI
  Ki?u lo?i c? c?u láiTr?c vít-êcu bi tu?n hoàn
  D?n ??ng láiC? khí có tr? l?c th?y l?c
  T? s? truy?n c? c?u lái20,2
  H? TH?NG PHANH
  H? th?ng phanh chínhKi?u tang tr?ng, d?n ??ng th?y l?c ?i?u khi?n khí nén
  H? th?ng phanh d?ngKi?u tang tr?ng,d?n ??ng c? khí, tác ??ng lên tr?c th? c?p c?a h?p s?
  H? TH?NG TREO
  Treo tr??cD?ng ph? thu?c v?i nhíp lá hình bán e líp, gi?m tr?n thu? l?c tác ??ng hai chi?u
  Treo sauD?ng ph? thu?c v?i nhíp lá hình bán e líp 2 t?ng
  L?P XE
  Kích th??c l?p tr??c-l?p sau10.00-20 ( 10.00R20)
  S? l?p = 6+1Tr??c : ??n (02) – Sau : ?ôi (04)

  + 01 l?p d? phòng

  Áp su?t l?p380 ( kpa )
  CA BIN
  Lo?i cabinKi?u l?t, 03 ch? ng?i, có ?i?u hòa và thi?t b? khóa an toàn.
                                                               TÍNH N?NG CHUY?N ??NG
  T?c ?? t?i ?a87,35 ( Km/h )
  Kh? n?ng leo d?c33,8 ( % )
  Th?i gian t?ng t?c t? lúc kh?i hành ??n v? trí 200 m25,78 ( s )
  ?? ?n ??nh ngang không t?i40,1 ( ?? )
  Bán kính quay vòng nh? nh?t theo v?t bánh xe tr??c phía ngoài7,5 ( m )
  H? TH?NG ?I?N VÀ ?ÈN CHI?U SÁNG
  ?i?n áp h? th?ng24V
  ?c quy ( s? l??ng,?i?n áp,dung l??ng)02 x 12V – 75Ah
  Máy phát (?i?n áp-công su?t)24V – 50A
  ??ng c? kh?i ??ng (?i?n áp-công su?t)24V – 6,5 Kw
  ?èn chi?u xa/chi?u g?nMàu tr?ng/s? l??ng 04 chi?c
  ?èn s??ng mùMàu vàng/s? l??ng 02 chi?c
  ?èn kích th??c tr??c/sauTr??c màu tráng/sau màu ??/s? l??ng 04 chi?c
  ?èn xin nhan tr??c/sauMàu vàng/s? l??ng 04 chi?c
  ?èn phanhMàu ??/s? l??ng 02 chi?c
  T?m ph?n quangMàu ??/s? l??ng 02 chi?c
  ?èn lùiMàu tr?ng/ s? l??ng 01 chi?c
  ?èn soi bi?n s?Màu tr?ng/s? l??ng 01 chi?c
  B? TRÍCH CÔNG SU?T (PTO)
  Ki?u truy?n ??ngD?n ??ng bánh r?ng qua h?p s? xe c? s?
  Ki?u ?i?u khi?nC? khí, k?t h?p v?i ly h?p ??t trên cabin
  Thi?t b? c?a b?ng ?i?u khi?nTrang b? tiêu chu?n c?a nhà s?n xu?t xe c? s?
  THÔNG S? CHI TI?T PH?N CHUYÊN DÙNG
  I : B?N CHUYÊN DÙNG
  Kích th??c bao ngoài1455 x 3755
  Chi?u d?y than xi téc/??u xi téc6/8 ( mm )
  Th? tích xi téc5,8 ( kh?i )
  Th? tích ph?n chuyên ch? n??c1,3 ( kh?i )
  Th? tích ph?n chuyên ch? ch?t th?i3,9 ( kh?i )
  V?t li?u ?óng técThép h?p kim ch?t l??ng t?t, kh? n?ng ch?u ?n mòn, bi?n d?ng cao,Lo?i Thép t?m Q345
  Công ngh? ?óng téc-Téc ???c cu?n hình tr? con tr?n

  -S? d?ng công ngh? hàn CNC

  -M?i hàn d?c theo thân téc giúp gi?m ti?t di?n hàn ??m b?o ?? b?n c?a v?t li?u

  -Công ngh? ?óng téc s? d?ng c?ng ngh? CNC chuy?n giao t? nh?t b?n

  S? lý b?n m?t técTéc ???c s? lý b? m?t ch?ng ?n mòn tr??c khi s?n s?y
  II : H? TH?NG HÚT CH?T TH?I (b?m hút chân không)
  Nhãn hi?u b?m hút chân khôngBATIONI PAGANI-WPT 720 HFR
  S? vòng quay ??nh m?c1200 ( vòng/phút )
  L?u l??ng dòng khí14200 ( lít/phút )
  Công su?t b?m20 ( Kw )
  Áp su?t chân không l?n nh?t0,95 ( Bar )
  Chi?u dài ???ng ?ng hút ( t?i v? trí ??t b?m cách m?t n??c 1 m ) / chi?u sâu hút56,84/5,952 ( m )
  III : H? TH?NG PHUN N??C CAO ÁP (b?m n??c cao áp)
  Nhãn hi?u b?m n??c lo?i b?m pistonHPP-EL122/130
  S? vòng quay ??nh m?c1000 ( vòng )
  L?u l??ng b?m122 ( Lít/Phút )
  Áp su?t l?n nh?t c?a b?m130 ( kg/cm2 )
  Công su?t b?m31,6 ( Kw )
  IV : H? TH?NG TH?Y L?C ( b?m th?y l?c-van phân ph?i th?y l?c và h? th?ng xy lanh nâng h?)
  1: B?M TH?Y L?C
  Nhãn hi?u,ki?u lo?i b?mRONZIO W3-SAE45
  Công su?t/t?c ?? l?n nh?t30,4/2200 ( Kw/vòng/phút )
  L?u l??ng b?m45,2 ( cm3/vòng )
  Áp su?t l?n nh?t250 Bar
  2: H? TH?NG VAN PHÂN PH?I
  H? th?ng van làm vi?cVan an toàn ch?ng v? ?ng, van ?i?u ch?nh l?u l??ng bàn ép rác, van x? tràn, van m?t chi?u.
  Xu?t x?Van phân ph?i BLB – Ý
  L?u l??ng t?i ?a95 lít / phút
  Áp su?t t?i ?a340 Kg/cm2
  3:XY LANH TH?Y L?C
  Linh ki?n nh?p kh?u t? Ý  , l?p ráp t?i nhà máy Ô TÔ chuyên dùng AN THAI CONECO . T?t c? các h? th?ng th?y l?c ??u ???c ki?m duy?t nghiêm ng?t theo quy trình c?a C?c Ch?t L??ng ?o L??ng
  B?NG ?I?U KHI?N TÍCH H?P TÍNH N?NG S? D?NG
  – S? d?ng b?ng ?i?u khi?n ?a n?ng tích h?p

  – Các tính n?ng s?a d?ng ?i?u khi?n li?n k? nhau giúp ti?t ki?m th?i gian thao tác v?n hành

  – Trên b?ng có l?p các thi?t b? ??ng h? ?o giúp xác ??nh các tr?ng thái và tình tr?ng làm vi?c c?a các thi?t b? trên xe

  – có ch? d?n ? t?t c? các thao tác v?n hành