Tin tức

 • Mẹo nhỏ giúp bạn bảo dưỡng xe chở rác bền, hoạt động lâu dài

  Xe ch? rác Hino là nh?ng dòng xe chuyên d?ng có ??ng c? công su?t l?n, th??ng ph?i ho?t ??ng liên t?c trong th?i gian dài v?i nhi?u lo?i ??a hình khác nhau. Do ?ó vi?c b?o d??ng xe ch? rác th??ng xuyên là h?t s?c c?n thi?t, n?u b?n mong mu?n chi?c xe c?a mình b?n và ho?t ??ng ?n ??nh, lâu dài nh?t … Xem thêm

 • Mua xe cuốn ép rác Hino chất lượng ở đâu?

  Rác th?i và môi tr??ng hi?n ?ang là v?n ?? nh?c nh?i trong xã h?i. Tình tr?ng rác th?i ? khu v?c công c?ng ?ang gây s?c ép n?ng n? và là lý do ?? các c? quan c?n ph?i s? d?ng ??n xe cu?n ép rác Hino. Mua xe cu?n ép rác Hino ch?t l??ng ? ?âu? ?ây là m?t lo?i xe môi tr??ng chuyên d?ng dùng ?? thu … Xem thêm

 • Cấu tạo đặc biệt của xe cuốn ép rác

  Xe cu?n ép rác là s?n ph?m xe môi tr??ng quan tr?ng trong l?nh v?c gi? gìn và b?o v? môi tr??ng v?i công d?ng, ch?c n?ng chính ?ó là thu gom, v?n chuy?n rác th?i t? các thành ph?, các khu công nghi?p ??n các khu ?ô th? ??n bãi t?p k?t rác th?i. Xe cu?n ép rác giúp làm gi?m chi phí và gi?m ??c h?i … Xem thêm

 • Vai trò quan trọng của xe cuốn ép rác Hino?

  Có l? xe cu?n ép rác ?ã tr? nên quá quen thu?c v?i r?t nhi?u ng??i b?i l?i ích mà nó ?em l?i. V?i l??ng rác th?i ngày càng l?n thì s? xu?t hi?n c?a các xe môi tr??ng hi?n ??i nh?: xe cu?n ép rác, xe quét ???ng, xe t??i n??c r?a ???ng, xe hút ch?t th?i... là th?c s? c?n thi?t. Green Quang Anh xin … Xem thêm

 • Địa chỉ bán xe cuốn ép rác chuyên dụng?

  Xe cu?n ép rác là s?n ph?m xe môi tr??ng quan tr?ng trong l?nh v?c gi? gìn và b?o v? môi tr??ng. V?i ch?c n?ng chính ?ó là thu gom, v?n chuy?n rác th?i t? các thành ph?, các khu công nghi?p ??n các khu ?ô th?,...??n bãi t?p k?t rác th?i. Xe cu?n ép rác giúp làm gi?m chi phí và gi?m ??c h?i cho con … Xem thêm

 • Tại sao phải sử dụng xe quét hút bụi đường?

  Hi?n nay, cùng v?i s? phát tri?n kinh t? xã h?i, ?ó là s? xu?ng c?p tr?m tr?ng c?a môi tr??ng ??c bi?t ? các thành ph? l?n khi?n cho b?i ???ng ngày càng dày ??c ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n s?c kh?e ng??i dân. ?ây c?ng chính là lý do vì sao c?n ph?i s? d?ng xe quét hút b?i ???ng và hàng lo?t các xe … Xem thêm

 • Xe cuốn ép rác Hino sử dụng nguyên liệu gì?

  Xe cu?n ép rác ?ã tr? nên quen thu?c v?i r?t nhi?u ng??i b?i công su?t ho?t ??ng c?a nó mang ??n là r?t l?n. Nh?ng không ph?i ai c?ng bi?t ??n và có s? am hi?u sâu s?c v? dòng xe môi tr??ng này. GREEN QUANG ANH xin chia s? ??n b?n ??c ?ôi chút thông tin c?n thi?t ?? giúp b?n hi?u rõ h?n v? dòng xe … Xem thêm

 • Xe môi trường đô thị Quang Anh

  Xe môi tr??ng là lo?i xe chuyên d?ng ??c bi?t, chuyên ph?c v? m?c ?ích t?o ra môi tr??ng s?ng cho con ng??i xanh s?ch ??p. Xe môi tr??ng hi?n nay ?ang d?n tr? nên ph? bi?n b?i khi n?n kinh t? n??c nhà ?ang phát tri?n, nhu c?u t?o ra môi tr??ng s?ng trong s?ch, lành m?nh ?ang tr? nên b?c thi?t h?n … Xem thêm

 • Xe gom rác: Vì môi trường xanh sạch đẹp

  Xe gom rác t? lâu ?ã tr? thành hình ?nh quen thu?c c?a ng??i dân, ??c bi?t là ? các khu ?ô th? l?n. Xe gom rác là gi?i pháp t?i ?u cho vi?c thu gom và v?n chuy?n rác th?i ??n nh?ng v? trí t?p k?t rác, ?? xe b?n ch? rác ??n n?i x? lý.Xe gom rác có ph?n khung xe ???c làm b?ng ?ng tuýp thép ?34, … Xem thêm

 • Sự cần thiết và ưu điểm nổi trội của xe cuốn ép rác

  Xe cu?n ép rác là m?t trong nh?ng dòng xe môi tr??ng chuyên dùng ?? ph?c v? cho ho?t ??ng v? sinh môi tr??ng. ???c s?n xu?t trên dây chuy?n công ngh? hi?n ??i, b?i ??i ng? k? thu?t chuyên sâu và chuyên nghi?p, v?i nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i nh? ti?t ki?m nhiên li?u, ?? b?n cao, ph? tùng có th? thay … Xem thêm

 • Xe hút chất thải hoạt động như thế nào?

  Xe hút ch?t th?i ho?t ??ng nh? th? nào? Thu?c nh?ng dòng xe chuyên d?ng v? sinh môi tr??ng, xe hút ch?t th?i có ch?c n?ng ?ó là d?n d?p, chuyên ch? nh?ng ch?t th?i c?a môi tr??ng, ch?t c?n b?n trong ?ng c?ng, ???ng ?ng hay th?m chí ?ó là n?o vét kênh sông. Cùng tìm hi?u v? xe hút ch?t th?i qua bài … Xem thêm

 • Sự quan trọng của xe cuốn ép rác trong cuộc sống

  Nh? chúng ta ?ã th?y rác th?i luôn là v?n ?? khi?n nhi?u ng??i quan tâm, và hi?n nay chúng ta có th? d? dàng th?y ???c các dòng xe cu?n ép rác. Hãy cùng tìm hi?u ngay bài vi?t d??i ?ây ?? hi?u h?n v? s? thi?t th?c c?a nh?ng dòng xe này t?i Green Quang Anh.N?u b?n n?m b?t ???c nh?ng thông tin … Xem thêm

 • Giới thiệu về xe phun nước rửa đường

  Xe phun n??c r?a ???ng là lo?i xe môi tr??ng v?i nhi?u ?ng d?ng. Ngoài công d?ng chính là phun n??c r?a ???ng thì xe còn ???c s? d?ng ?? t??i hoa, cây c?nh, ch? n??c s?ch ph?c v? cho sinh ho?t và các công trình xây d?ng, …Hi?n nay, t?i GREEN QUANG ANH chúng tôi cung c?p các s?n ph?m xe … Xem thêm

 • Xe gom rác bạn đồng hành với môi trường xanh

  Nh? chúng ta ?ã th?y rác th?i hi?n nay ?ang là v?n n?n khi?n nhi?u ng??i khó ch?u, ??c bi?t là nh?ng khu ?ô th?. Vì ??c thù c?a các khu ?ô th? ?ó là t?p trung ?ông ng??i nên v?n ?? thu gom rác luôn g?p nhi?u khó kh?n. Vì th? nh?ng chi?c xe gom rác chính là gi?i pháp t?t nh?t cho v?n ?? môi … Xem thêm

 • Công dụng của xe ép rác trong công việc?

  Rác th?i ?ang ngày càng gia t?ng, xe ép rác v?n là m?t trong nh?ng dòng xe ???c nhi?u c? quan, công ty l?a ch?n trong vi?c chuyên ch? rác th?i, ?em l?i s? trong s?ch cho b?u không khí. Hãy cùng tìm hi?u thông qua bài vi?t d??i ?ây.Xe ép rác là dòng xe chuyên dùng có phân kh?i l?n có th? ch?a … Xem thêm

 • Một số ưu điểm của xe chở rác thùng rời

  Hi?n nay, các v?n ?? v? môi tr??ng ?ang tr? nên nóng h?n bao gi? h?t. Và vi?c ??a các lo?i xe môi tr??ng nh? xe cu?n ép rác, xe ch? rác vào s? d?ng c?ng ???c quan tâm nhi?u h?n. V?y xe ch? rác thùng r?i có ?u ?i?m gù n?i b?t?. Hãy cùng chúng tôi tìm hi?u qua bài vi?t d??i ?ây.C?u t?o c?a xe ch? … Xem thêm

 • Môi trường sẽ xanh sạch đẹp hơn nhờ có loại xe môi trường này

  Quá trình ?ô th? hóa ?ang di?n ra m?nh m? t?i các ?ô th? l?n ? Vi?t Nam, ??c bi?t là ? nh?ng TP l?n nh? Hà N?i, TP.HCM, ?à N?ng. ?i cùng v?i ?ó v?n ?? ô nhi?m môi tr??ng ?ang ngày càng tr?m tr?ng. V?y, ph?i làm th? nào ?? h?n ch? ???c nhi?u nh?t các ch?t th?i gây ô nhi?m, tác ??ng tiêu c?c ??i … Xem thêm

 • Xe phun tưới nước giải pháp hữu hiệu cho vấn đề vệ sinh môi trường an toàn

  Xe phun t??i n??c v?i r?a ???ng chính là m?t trong nh?ng lo?i xe chuyên d?ng th??ng ???c s? d?ng nh? m?t d?ng c? phun n??c lên m?t ???ng mà h?u h?t chúng ta th??ng th?y vào ban ?êm ho?c sáng s?m khi ???ng ?ã vãn ng??i.Tính n?ng chính c?a chi?c xe phun t??i n??c này ?ó là s? d?ng nh?ng áp … Xem thêm

 • Xe quét rác hút bụi đường sự lựa chọn hoàn hảo cho hoạt động vệ sinh

  Thành ph? Hà N?i c?ng nh? nhi?u Thành ph? hi?n ?ang g?p ph?i nhi?u v?n n?n, ?ó là gia t?ng dân s? c? h?c, ách t?c giao thông và ô nhi?m môi tr??ng không khí. ?? ??m b?o cho s? trong s?ch c?a môi tr??ng, s? phát tri?n ?n ??nh b?n v?ng c?a xã h?i và s?c kh?e c?a ng??i dân thì chúng ta c?n ph?i d?n … Xem thêm

 • Những ưu điểm và vai trò của xe chở rác Quang Anh

  Những ưu điểm và vai trò của xe chở rác Quang Anh

  Nh? chúng ta ?ã th?y dân s? ngày càng t?ng lên ?áng k? nh?t là t?i khu v?c t?p trung nhi?u ?ô th? nh? khu v?c Hà N?i. M?i lo ng?i nh?t ?ó là v?n ?? rác th?i, không ch? riêng v? v?n ?? x? lý mà còn thu gom và v?n chuy?n.Và ?ó c?ng là lý do CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH chuyên cung c?p các lo?i xe … Xem thêm

 • Xe môi trường đô thị – giải pháp tốt nhất cho môi trường

  Xe môi trường đô thị – giải pháp tốt nhất cho môi trường

  B?n có bi?t xe môi tr??ng là m?t trong nh?ng lo?i xe chuyên d?ng nh?m m?c ?ích b?o v? môi tr??ng, t?o nên ???c m?t không gian xanh s?ch ??p cho con ng??i. Và xe môi tr??ng hi?n nay ?ang d?n tr? nên ph? bi?n khi nhu c?u rác th?i ngày càng nhi?u.CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH là m?t trong nh?ng ??n … Xem thêm