Tin tức

 • Xe chở rác tiết kiệm nhiên liệu

  Xe ch? rác giúp chúng ta d?n s?ch rác th?i sinh ho?t hàng ngày làm cho môi tr??ng tr? nên xanh, s?ch, ??p. V?y, xe ch? rác có c?u trúc ??c bi?t nh? th? nào và ?u ?i?m c?a xe này là gì, xe ti?t ki?m nhiên li?u ra sao? Hãy cùng Green Quang Anh tìm hi?u nhé! Xe ch? rác có c?u trúc gì ??c bi?t? Xe … Xem thêm

 • Xe cuốn ép rác quan trọng như thế nào ?

  Hình ?nh nh?ng công nhân v? sinh môi tr??ng mi?t mài quét d?n ???ng ph? ?ã không còn xa l? v?i b?t kì ai. Ngày nay v?i s? xu?t hi?n c?a xe môi tr??ng nh? xe cu?n ép rác, xe gom rác không ch? gi?i phóng s?c lao ??ng c?a con ng??i, mà còn gia t?ng công su?t làm vi?c làm cho ?ô th? ngày càng s?ch … Xem thêm

 • Cách kéo dài tuổi thọ xe cuốn ép rác

  Xe cu?n ép rác là ???c s? d?ng liên t?c hàng ngày ph?c v? công tác d?n d?p v? sinh môi tr??ng. Vi?c b?o d??ng xe cu?n ép rác ?? có th? kéo dài tu?i th? cho xe là ?i?u quan tr?ng c?n th?c hi?n th??ng xuyên.?? xe ho?t ??ng t?t, ít ch?u tác ??ng c?a môi tr??ng, ?? ti?t ki?m chi phí s?a xe b?n c?n … Xem thêm

 • Động cơ của xe ép rác Hino có tốt không?

  Hi?n nay, xe cu?n ép rác Hino ???c bi?t ??n nh? là m?t ph??ng ti?n hi?n ??i, ti?n ích và có ông su?t làm vi?c l?n. Xe cu?n ép rác v?i ch?c n?ng chính là ép rác, dòng xe này ?ã có m?t trên th? tr??ng nhi?u lo?i xe v?i các s? kh?i khác nhau. V?y, xe này dùng ??ng c? gì và ??ng c? xe có t?t hay không? … Xem thêm

 • Địa chỉ mua xe gom rác uy tín chất lượng

  Rác th?i hi?n nay ?ang là m?t trong nh?ng v?n ?? b?c xúc c?a toàn xã h?i, ??c bi?t t?i các ?ô th? trong c? n??c. Xe gom rác có nhi?m v? ?i ??n t?ng con ???ng nh?, ngõ h?p thu gom rác th?i.Công tác thu gom rác th?i ???c th?c hi?n ch? y?u b?ng ph??ng pháp th? công. Ph??ng ti?n thu gom ???c s? … Xem thêm

 • Giới thiệu xe cuốn ép rác Hino 9 Khối

  Xe cu?n ép rác là dòng xe môi tr??ng chuyên d?ng, v?i xe c? s? là xe t?i Hino và ???c l?p thùng ép rác linh ki?n nh?p kh?u t? Ý. T?t c? các h? th?ng th?y l?c ??u ???c ki?m duy?t nghiêm ng?t theo quy trình c?a C?c Ch?t L??ng ?o L??ng. Xe cu?n ép rác 9 kh?i ???c trang b? ??ng c? Diesel, tiêu chu?n … Xem thêm

 • Ưu điểm của xe gom rác đẩy tay Quang Anh

  Xe gom rác là lo?i xe có tính c? ??ng cao, kh? n?ng ch?a rác l?n, phù h?p v?i công tác thu gom rác th?i sinh ho?t trong ngõ h?p mà xe cu?n ép rác không th? vào t?i. Xe gom rác Quang Anh có nh?ng ?u ?i?m gì khác v?i các lo?i xe khác. Hãy cùng chúng tôi tìm hi?u.Bánh xe gom rác ???c thi?t k? vành … Xem thêm

 • Cơ cấu nạp rác của xe cuốn ép rác có gì đặc biệt?

  Hi?n nay, xe cu?n ép rác ???c bi?t ??n nh? là m?t ph??ng ti?n hi?n ??i, ti?n ích và có ông su?t làm vi?c l?n. Green Quang Anh xin chia s? ??n b?n c? c?u n?p rác c?a xe cu?n ép rác. M?i các b?n cùng theo dõi qua bài vi?t d??i ?ây.Xe cu?n ép rác có m?t trên th? tr??ng các s? kh?i khác nhau ch?ng … Xem thêm

 • Tìm mua loại xe chở rác uy tín tại Hà Nội

  Nh?ng chi?c thùng rác cùng v?i ý th?c c?a ng??i dân và công s?c c?a nh?ng công nhân v? sinh ???ng ph? giúp t?p trung rác th?i t?i nh?ng ?i?m c? ??nh. Còn vi?c v?n chuy?n chúng ??n nh?ng n?i x? lý cu?i cùng là công vi?c c?a nh?ng chi?c xe ch? rác. Phân lo?i các lo?i xe ch? rác Có th? phân lo?i các … Xem thêm

 • Bảo dưỡng xe phun tưới nước như thế nào?

  Xe phun t??i n??c là dòng xe môi tr??ng, ???c s? d?ng nh?m m?c ?ích giúp làm gi?m ô nhi?m và khí th?i. Tuy là dòng xe nh?p kh?u nh?ng nh?ng thông tin v? v?n hành, duy trì và b?o d??ng xe c?ng luôn là v?n ?? ???c ?u tiên hàng ??u. Green Quang Anh xin chia s? ??n b?n cách b?o d??ng xe phun t??i n??c. … Xem thêm

 • Xe chở rác hoàn hảo từ cấu tạo đến nội thất

  Xe ch? rác là lo?i xe môi tr??ng ???c nhi?u ng??i l?a ch?n cho công vi?c v? sinh môi tr??ng. Xe ???c thi?t k? tính toán và thi công l?p ráp thùng chuyên dùng ch?a ép rác, các thi?t b? h? th?ng thu? l?c v?i nh?ng tính n?ng ?u vi?t.V?i thi?t k? sang tr?ng, ??u xe vuông v?n t?o nên s? m?nh m?. Xe … Xem thêm

 • Mua xe cuốn ép rác chất lượng ở đâu?

  Rác th?i ?ang ngày càng tr? thành v?n ?? nh?c nh?i trong xã h?i. Tình tr?ng rác th?i ng?p tràn trên ???ng ph? ??c bi?t vào ban ?êm là lý do các c? quan ch?c n?ng c?n ph?i s? d?ng xe cu?n ép rác. Mua xe cu?n ép rác ? ?âu? ?ây là m?t lo?i xe môi tr??ng dùng ?? thu gom, v?n chuy?n rác và chuy?n chúng … Xem thêm

 • Xe chở rác uy tín chất lượng tại Quang Anh

  Xe ch? rác có vai trò vô cùng quan tr?ng trong vi?c thu gom rác th?i, b?o b?o v? môi tr??ng. Hi?n nay trên th? tr??ng c?ng có r?t nhi?u lo?i xe ch? rác ??n t? các hãng nh? hino, hyundai, isuzu,... Quang Anh t? hào là m?t trong nh?ng ??a ch? cung c?p xe ch? rác và các lo?i xe môi tr??ng uy tín ch?t … Xem thêm

 • Chọn xe gom rác an toàn sạch sẽ vì môi trường

  Vi?c b?o ??m v? môi tr??ng hè ph? s?ch s? mang l?i cho chúng ta cu?c s?ng t?t ??p h?n. Ngoài vi?c nâng cao ý th?c c?a ng??i dân trong vi?c b?o v? môi tr??ng. Nên s? d?ng các thùng rác giá r? k?t h?p v?i xe gom rác trên các hè ph? ?? t?nh thành luôn s?ch ??p. L?p ??t thùng ??ng rác ? hè ph? v? … Xem thêm

 • Xe cuốn ép rác loại xe vận chuyển rác thải nhanh gọn

  Hàng ngày, rác th?i ra t? các h? gia ?ình, doanh nghi?p, tr??ng h?c, ch? ???c xe gom rác chuy?n ??n các ?i?m t?p k?t, t? ?ó chuy?n lên các xe cu?n ép rác chuy?n v? các tr?m x? lý. Nh? có lo?i xe cu?n ép rác này mà môi tr??ng c?a chúng ta tr? nên s?ch ??p. Quy trình thu gom, x? lý ch?t th?i r?n … Xem thêm

 • Lưu ý khi sử dụng xe cuốn ép rác hiện nay

  Xe cu?n ép rác là lo?i xe t?i có b? ph?n thu gom và nén ph? th?i phía sau, dùng ?? thu gom và v?n chuy?n rác th?i ?ô th? ho?c các lo?i rác th?i có th? nén. Xe có c? ch? nghi?n và ??m nén, v?i t? su?t nén cao và kh? n?ng chuyên ch? l?n. Xe cu?n ép rác thu gom và chuyên ch? ph? th?i khép kín, ??m b?o … Xem thêm

 • Đặc điểm làm nên thương hiệu của xe chở rác Hino

  Là dòng ch? các lo?i rác th?i sinh ho?t và rác th?i công nghi?p. Xe ch? rác ?ã tr? thành lo?i xe môi tr??ng không th? thi?u cho các công nhân v? sinh môi tr??ng ngày nay. Cùng chúng tôi tìm hi?u ??c ?i?m làm nên th??ng hi?u c?a xe ch? rác Hino, ngay sau ?ây nhé!Xe ch? rác ???c thi?t k? g?n … Xem thêm

 • Các bộ phận trong xe cuốn ép rác

  Xe cu?n ép rác là dòng xe môi tr??ng chuyên d?ng có vai trò quan tr?ng trong l?nh v?c gi? gìn và b?o v? môi tr??ng. Xe cu?n ép rác giúp làm gi?m chi phí và gi?m thi?u ??c h?i cho con ng??i trong công vi?c b?o v? môi tr??ng. Green Quang Anh xin gi?i thi?u ??n b?n các b? ph?n trong xe cu?n ép … Xem thêm

 • Lý do vì sao xe chở rác thùng rời được sử dụng phổ biến

  Ch?t th?i sinh ho?t ch?a ???c thu gom, x? lý hi?n là m?t trong nh?ng nguy c? l?n gây ô nhi?m môi tr??ng. C?n nâng cao nh?n th?c ng??i dân, ?? cùng h??ng ?ng vi?c thu gom x? lý rác sinh ho?t ngay t? h? gia ?ình. Do ?ó, vi?c s? d?ng các xe ch? rác là vô cùng c?n thi?t hi?n nay.Khi dân s? ngày … Xem thêm

 • Cách bảo dưỡng xe chở rác bền đẹp như mới.

  Xe ch? rác là dòng xe chuyên d?ng có ??ng c? công su?t l?n, th??ng ph?i ho?t ??ng liên t?c trong th?i gian dài v?i nhi?u lo?i ??a hình khác nhau. Do ?ó vi?c b?o d??ng xe th??ng xuyên là h?t s?c c?n thi?t n?u b?n mong mu?n chi?c xe c?a mình b?n và ho?t ??ng ?n ??nh, lâu dài nh?t có th?.Chi?c xe … Xem thêm

 • Lợi ích mà xe tưới nước rửa đường mang lại cho môi trường

  Xe t??i n??c r?a ???ng là dòng xe chuyên ph?c v? môi tr??ng. Tùy thu?c vào m?c s? d?ng mà xe phun n??c r?a ???ng ???c l?p ??t, thi?t k? v?i r?t nhi?u ki?u phun khác nhau tùy thu?c theo ?i?u ki?n môi tr??ng th?c t?. Green Quang Anh xin chia s? ??n b?n nh?ng l?i ích mà xe t??i n??c r?a ???ng mang l?i … Xem thêm

 • Bạn đã bảo dưỡng xe phun tưới nước đúng cách?

  Xe phun  t??i n??c là dòng xe môi tr??ng chuyên d?ng. Xe phun t??i n??c ???c s? d?ng trong khu v?c ?ô th? nh?m m?c ?ích giúp làm gi?m ô nhi?m và khí th?i xung quanh khu v?c thành ph?, các khu ?ô th?. Ph?i s? d?ng liên t?c hàng gi?, hàng ngày quanh các khu ?ô th?.V?y, b?n ?ã b?o d??ng xe phun … Xem thêm

 • Phân loại và những đặc điểm chung của các loại xe chở rác

  Rác th?i là m?t v?n ?? c?p thi?t c?a môi tr??ng hi?n nay. Nh?ng chi?c xe gom rác và công s?c c?a nh?ng công nhân v? sinh ???ng ph? giúp t?p trung rác th?i t?i nh?ng ?i?m c? ??nh. Còn vi?c v?n chuy?n chúng ??n nh?ng n?i x? lý cu?i cùng là công vi?c c?a nh?ng chi?c xe ch? rác chuyên d?ng. Lo?i xe này … Xem thêm

 • Bạn có biết chiếc xe chở rác hoàn hảo đến từng chi tiết

  Xe ch? rác ?ang ???c nhi?u ng??i ch?n l?a ?? ph?c v? vào công vi?c c?a mình. ?? mua m?t chi?c xe nh? ý, khách hàng nên hi?u v? c?u t?o chi ti?t xe.Xe ch? rác ???c thi?t k? tính toán và thi công l?p ráp thùng chuyên dùng ch?a ép rác, các thi?t b? h? th?ng thu? l?c v?i nh?ng tính n?ng ?u vi?t nh? … Xem thêm