Xe chở rác tiết kiệm nhiên liệu

Xe ch? rác giúp chúng ta d?n s?ch rác th?i sinh ho?t hàng ngày làm cho môi tr??ng tr? nên xanh, s?ch, ??p. V?y, xe ch? rác có c?u trúc ??c bi?t nh? th? nào và ?u ?i?m c?a xe này là gì, xe ti?t ki?m nhiên li?u ra sao? Hãy cùng Green Quang Anh tìm hi?u nhé!

Xe ch? rác có c?u trúc gì ??c bi?t?

Xe ch? rác có c?u trúc bao g?m hai b? ph?n chính:

Xe c? s?: là lo?i xe bình th??ng c?a các hãng nh? hino, isuzu, Dongfeng, Hyundai..

H? th?ng chuyên d?ng: H? th?ng chuyên d?ng ch? rác g?m thùng ??ng rác r?i và c? c?u nâng h?.

>>> B?n có bi?t: Xe ch? rác hoàn h?o t? c?u t?o ??n n?i th?t

Xe ch? rác Hino 9 kh?i

Xe ch? rác Hino 9 kh?i

Xe ch? rác có kh? n?ng c? ??ng cao và chuyên ch? ???c m?t kh?i l??ng rác th?i l?n. Xe ???c thi?t k? c? c?u nang h? giúp b?n có th? d? dàng tách thùng ch?a c?a xe ?? ??t t?i các ?i?m t?p trung rác th?i.

Xe ch? rác có ti?t ki?m nhiên li?u?

Xe ch? rác có m?t s? ?u ?i?m n?i tr?i nh?:

  • – Xe ch? rác có th? v?n chuy?n t?t c? các lo?i rác th?i khác nhau, các v?t li?u xây d?ng và các lo?i ph? th?i ??c tr?ng khác.
  • – Xe có k?t c?u r?t ??c bi?t: có th? t? nâng c?u, v?n chuy?n và ?? x? rác.
  • – ??u xe t?i c? s? có th? ???c ghép v?i cùng nhi?u lo?i thùng ch?a rác khác nhau.
  • – Kh? n?ng thu gom và v?n chuy?n m?t l??ng rác l?n.
  • – Ti?t ki?m nhiên li?u và thân thi?n v?i môi tr??ng.

>>> Xem thêm: Xe ch? rác uy tín ch?t l??ng t?i Quang Anh.

Xe ch? rác ???c cho là m?t lo?i xe chuyên d?ng mang ??n nhi?u l?i ích cho vi?c thu gom và v?n chuy?n rác th?i m?t cách nhanh chóng và s?ch s? nh?t. Hi?n t?i Green Quang Anh ?ang là ??a ch? uy tín cung c?p r?t nhi?u các lo?i xe ch? rác, xe cu?n ép rác, xe gom rác, xe phun t??i n??c,…và r?t nhi?u lo?i xe môi tr??ng khác.

Liên h? v?i chúng tôi ?? ???c t? v?n chi ti?t v? s?n ph?m:

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M? – D??ng Quang – Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan