Xe cuốn ép rác quan trọng như thế nào ?

Hình ?nh nh?ng công nhân v? sinh môi tr??ng mi?t mài quét d?n ???ng ph? ?ã không còn xa l? v?i b?t kì ai. Ngày nay v?i s? xu?t hi?n c?a xe môi tr??ng nh? xe cu?n ép rác, xe gom rác không ch? gi?i phóng s?c lao ??ng c?a con ng??i, mà còn gia t?ng công su?t làm vi?c làm cho ?ô th? ngày càng s?ch ??p.

Xe cu?n ép rác quan tr?ng nh? th? nào ?

Xe cu?n ép rác có m?t trên th? tr??ng s? kh?i khác nhau ch?ng h?n nh? xe cu?n ép rác 6 kh?i, 9 kh?i, 14 kh?i t? các hãng nh? huyndai, isuzu, hino. Tuy nhiên xe cu?n ép rác Hino v?n ???c nhi?u ng??i dùng tin t??ng và ch?n l?a. Xem thêm Cách kéo dài tu?i th? xe cu?n ép rác t?i ?ây.

Xe cu?n ép rác Hino 9 Kh?i

Xe cu?n ép rác Hino 9 Kh?i

S? d?ng nhiên li?u diesel, xe cu?n ép rác ???c ?ánh giá là dòng xe môi tr??ng r?t ti?t ki?m nhiên li?u, không gây ô nhi?m môi tr??ng. V?i thi?t k? ??c bi?t, ch? c?n ?i?u khi?n thông qua vài chi?c nút. Xe cu?n ép rác có kh? n?ng t? ??a rác t? các xe gom rác ??y tay và ??a vào h? th?ng ép th?y l?c ?? ép chúng l?i thành t?ng kh?i và v?n chuy?n ??n các v? trí x? lý rác th?i theo quy ??nh.

Mua xe cu?n ép rác ? ?âu ?

Hi?n nay trên th? tr??ng có r?t nhi?u nhà phân ph?i dòng xe cu?n ép rác v?i ch?t l??ng ??u ??m b?o theo tiêu chu?n ISO ???c ki?m soát nghiêm ng?t. Do ?ó, vi?c b?n l?a ch?n mua xe ? nhà phân ph?i nào là tùy thu?c vào v? trí, ch?t l??ng d?ch v? và giá c? ? n?i ?ó. B?n nên tìm ki?m thông tin trên m?ng và ?i kh?o giá tr? tr??ng tr??c khi quy?t ??nh mua xe ? m?t nhà phân ph?i nào ?ó.

>>> Xem thêm: L?u ý khi s? d?ng xe cu?n ép rác hi?n nay

Xe cu?n ép rác Isuzu 9 Kh?i

Xe cu?n ép rác Isuzu 9 Kh?i

Green Quang Anh hi?n là ??n v? cung c?p xe cu?n ép rác uy tín t?i Hà N?i v?i m?c giá thành c?c r?. Ngoài ra, chúng tôi còn cung c?p xe ch? rác, xe phun n??c r?a ???ng và nhi?u dòng xe môi tr??ng ch?t l??ng cao. M?i b?n tham kh?o!

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?:

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M? – D??ng Quang – Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan