Cách kéo dài tuổi thọ xe cuốn ép rác

Xe cu?n ép rác là ???c s? d?ng liên t?c hàng ngày ph?c v? công tác d?n d?p v? sinh môi tr??ng. Vi?c b?o d??ng xe cu?n ép rác ?? có th? kéo dài tu?i th? cho xe là ?i?u quan tr?ng c?n th?c hi?n th??ng xuyên.

?? xe ho?t ??ng t?t, ít ch?u tác ??ng c?a môi tr??ng, ?? ti?t ki?m chi phí s?a xe b?n c?n ph?i l?u ý nh?ng v?n ?? sau:

Mua c?a các th??ng hi?u n?i ti?ng

Dù là b?t c? lo?i xe nào, n?u có ?i?u ki?n hãy c? g?ng s?m cho mình m?t chi?c xe t? các th??ng hi?u có ti?ng trên th? tr??ng. M?t s? lo?i xe cu?n ép rác ???c ng??i dùng tin dùng t?i Quang Anh nh?: Hino, Isuzu. Ngoài ra b?n c?ng nên xem xét thông s? k? thu?t khi ch?n mua xe nhé.

>>> Xem thêm: C? c?u n?p rác c?a xe cu?n ép rác có gì ??c bi?t?

Xe cu?n ép rác Hino 9 Kh?i

Xe cu?n ép rác Hino 9 Kh?i

B?o d??ng xe cu?n ép rác theo l?ch trình

N?u xe c?a b?n có s? b?o hành, hãy dùng nó nh? l?ch nh?c nh? ??n th?i gian thay th? m?t s? ph? tùng thi?t b?. Có nh?ng chi ti?t c?n ???c thay th? theo th?i gian ch? không ph?i theo s? km.

Tìm hi?u các v?n ?? xe hay m?c ph?i

Nhi?u v?n ?? c?a xe cu?n ép rác ch? xu?t hi?n trong hoàn c?nh nh?t ??nh ho?c khi ??t ?? m?c v?n t?c km/h. Th??ng xuyên theo dõi tin t?c trên các trang web và di?n ?àn xe môi tr??ng. ?ây chính là m? vàng thông tin ?? b?n tìm hi?u và b?t b?nh cho xe cu?n ép rác c?a mình.

Khi xe có ti?ng ?n l?, mùi l? ho?c b?t c? ?i?u gì b?t bình th??ng, b?n nên nhanh chóng ?i ??n ??i lý s?a ch?a. D?a vào kinh nghi?m và th?i gian g?n bó v?i xe c?a mình chu?n ?oán b?nh cho xe, h? tr? nhân viên b?o d??ng m?t cách t?t nh?t có th?.

>>> B?n có bi?t: Mua xe cu?n ép rác ch?t l??ng ? ?âu?

Xe cu?n ép rác Isuzu 9 Kh?i

Xe cu?n ép rác Isuzu 9 Kh?i

S?a ngay sau khi h? h?ng

N?u b?n mu?n s? d?ng xe lâu dài ??ng b? qua nh?ng v?n ?? t??ng ch?ng không quan tr?ng nh? t?m trang trí b? v?, ??m gh? ng?i rách ho?c tr?c tr?c h? th?ng ?i?n. Nh?ng phi?n toái nh? không ???c kh?c ph?c k?p th?i s? có xu h??ng t?ng lên và làm thoái hóa xe c?a b?n. Hãy quan tâm dù là chi ti?t nh? nh?t.

Green Quang Anh hi?n ?ang cung c?p r?t nhi?u lo?i xe cu?n ép rác t?i Hà N?i ??n t? nh?ng th??ng hi?u n?i ti?ng r?t ???c tin dùng hi?n nay. Ngoài ra, chúng tôi còn nh?p kh?u và phân ph?i xe ch? rác, xe gom rác  và nhi?u lo?i xe môi tr??ng chuyên d?ng khác.

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M? – D??ng Quang – Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan