Động cơ của xe ép rác Hino có tốt không?

Hi?n nay, xe cu?n ép rác Hino ???c bi?t ??n nh? là m?t ph??ng ti?n hi?n ??i, ti?n ích và có ông su?t làm vi?c l?n. Xe cu?n ép rác v?i ch?c n?ng chính là ép rác, dòng xe này ?ã có m?t trên th? tr??ng nhi?u lo?i xe v?i các s? kh?i khác nhau. V?y, xe này dùng ??ng c? gì và ??ng c? xe có t?t hay không? Hãy cùng Green Quang Anh tìm hi?u nhé!.

Xe ép rác Hino s? d?ng nguyên li?u gì?

Mang th??ng hi?u Hino thì dòng xe cu?n ép rác này c?ng s? d?ng nhiên li?u là diesel. Xe cu?n ép rác Hino c?ng ??u ???c ?ánh giá là r?t ti?t ki?m nhiên li?u, thân thi?n v?i môi tr??ng.

Chính vì v?y dòng xe này luôn ???c ng??i dùng ?u tiên ch?n l?a thay vì ch?n các s?n ph?m xe cu?n ép rác thông th??ng.

>>> Xem thêm: L?u ý khi s? d?ng xe cu?n ép rác hi?n nay

Xe cu?n ép rác Hino

Xe cu?n ép rác Hino

C? c?u n?p rác c?a xe cu?n ép rác Hino có gì ??c bi?t?

C? c?u n?p rác c?a xe cu?n ép rác Hino có 4 tính n?ng ??c bi?t:

Th? nh?t, xe cu?n ép rác s? d?ng c? c?u càng g?p thùng thu gom rác ??y tay.

Th? hai, c? c?u k?p thùng nh?a ??ng rác công c?ng c?ng ?ã ???c ??a vào s? d?ng trong dòng xe này.

Th? ba, c? c?u càng g?p ?a n?ng k?t h?p gi?a g?p thùng thu gom rác ??y tay và g?p thùng nh?a ??ng rác công c?ng.

Th? t?, xe cu?n ép rác Hino c?ng ???c tích h?p c? c?u máng xúc rác trên m?t ??t.

>>> B?n có bi?t: ??a ch? bán xe cu?n ép rác chuyên d?ng?

Xe cu?n ép rác Hino 9 Kh?i

Xe cu?n ép rác Hino 9 Kh?i

??ng c? c?a xe ép rác Hino có t?t không?

Xe cu?n ép rác Hino s? d?ng ??ng c? 4 k?, 4 xy-lanh th?ng hàng, ???c phun nhiên li?u tr?c ti?p và làm mát b?ng n??c nên cho hi?u qu? ho?t ??ng c?a xe r?t t?t và ti?n l?i. Do dó tu?i th? c?a xe nâng cao h?n so v?i các lo?i xe cu?n ép rác thông th??ng khác.

Green Quang Anh hi?n ?ang cung c?p r?t nhi?u lo?i xe cu?n ép rác t?i Hà N?i ??n t? nh?ng th??ng hi?u n?i ti?ng r?t ???c tin dùng hi?n nay. Ngoài ra, chúng tôi còn nh?p kh?u và phân ph?i xe quét hút b?i ???ng và nhi?u lo?i xe môi tr??ng chuyên d?ng khác.

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M? – D??ng Quang – Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan