Địa chỉ mua xe gom rác uy tín chất lượng

Rác th?i hi?n nay ?ang là m?t trong nh?ng v?n ?? b?c xúc c?a toàn xã h?i, ??c bi?t t?i các ?ô th? trong c? n??c. Xe gom rác có nhi?m v? ?i ??n t?ng con ???ng nh?, ngõ h?p thu gom rác th?i.

Công tác thu gom rác th?i ???c th?c hi?n ch? y?u b?ng ph??ng pháp th? công. Ph??ng ti?n thu gom ???c s? d?ng nhi?u nh?t là xe gom rác ??y tay lo?i 400 lít, 500 lít. V?i kích th??c tiêu chu?n, phù h?p v?i các lo?i xe cu?n ép rác ph? bi?n trên th? tr??ng hi?n nay, vi?c n?p rác t? xe gom rác ??y tay vào các xe chuyên dùng tr? nên d? dàng.

B?n có th? xem thêm xe gom rác uy tín ch?t l??ng Quang Anh t?i ?ây.

Xe gom rác Quang Anh

Xe gom rác Quang Anh

Xe gom rác b?ng tôn 400 lít thu?n l?i trong vi?c di chuy?n trong nh?ng không gian nh? h?p v?i 2 bánh ch?u l?c và 1 bánh ??nh h??ng. Thùng tôn r?i ???c ??t trên 2 tr? ?? l?ch tr?ng tâm giúp ng??i thu gom l?t ?? d? dàng mà không c?n dùng l?c l?n, ngay c? khi thùng ??y rác. K?t thúc quá trình thu gom, thùng ???c l?t nghiêng, t?o ?i?u ki?n cho ng??i r?a và v? sinh, ??ng th?i giúp thùng dóc n??c, gi? ???c ?? b?n theo th?i gian. H? th?ng bánh cao su ??c giúp xe d? dàng di chuy?n, thu?n l?i cho vi?c b?o d??ng, v?n hành.

Công n?ng c?a xe gom rác ??y tay

– Kh? n?ng ch?a rác l?n phù h?p v?i nhi?u ??a ?i?m phát sinh rác th?i
– ??t c? ??nh ho?c di chuy?n xe linh ho?t, nh? nhàng
– Xe gom rác phù h?p v?i vi?c thu gom rác t?i con con ph? nh? h?p
– Thích ?ng v?i các lo?i xe cu?n ép rác chuyên dùng.
– S?n ph?m ???c s?n xu?t hàng lo?t v?i s? l??ng l?n ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.

>>> Xem thêm: L?u ý khi s? d?ng xe cu?n ép rác hi?n nay

Xe gom rác Quang Anh

Xe gom rác Quang Anh

Hi?n nay Green Quang Anh là ??n v? cung c?p các lo?i xe ch? rác, xe cu?n ép rác, xe phun n??c r?a ???ng

-Nhi?u ch?ng lo?i, kích th??c m?u mã khác nhau phù h?p v?i th? y?u c?a ng??i dùng.

V?n chuy?n và giao hàng trên toàn qu?c.

-Nh?n order theo yêu c?u c?a quý khách hàng.

-Giá c? cùng ch?t l??ng luôn là c?nh tranh nh?t.

M?i th?c m?c v? s?n ph?m xin vui lòng liên h? ?? ???c t? v?n và h? tr?:

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M?, D??ng Quang, Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan