Giới thiệu xe cuốn ép rác Hino 9 Khối

Xe cu?n ép rác là dòng xe môi tr??ng chuyên d?ng, v?i xe c? s? là xe t?i Hino và ???c l?p thùng ép rác linh ki?n nh?p kh?u t? Ý. T?t c? các h? th?ng th?y l?c ??u ???c ki?m duy?t nghiêm ng?t theo quy trình c?a C?c Ch?t L??ng ?o L??ng. Xe cu?n ép rác 9 kh?i ???c trang b? ??ng c? Diesel, tiêu chu?n khí th?i Euro II, 4 k?, 4 xy lanh th?ng hàng, t?ng áp, làm mát b?ng n??c, v?i h? th?ng t?ng áp Turbo, ti?t ki?m nhiên li?u, thân thi?n v?i môi tr??ng, m?nh m? trên m?i hành trình.

Xe cu?n ép rác này s? d?ng van ?i?u khi?n thùng ch? rác ???c nh?p kh?u m?i 100% t? Ý. V?t li?u ch? t?o thùng ch?a rác b?ng thép không r? và thép h?p kim nhôm ch?ng ?n mòn ngoài khí quy?n. M?t ?áy và vách hông ??u b?ng thép không g?. Ngoài ra, v?t li?u ch? t?o bàn ??y rác s? d?ng b?ng thép h?p kim ch?ng ?n mòn ngoài khí quy?n, ch?u mài mòn và áp l?c cao.

>>> Xem thêm: L?u ý khi s? d?ng xe cu?n ép rác hi?n nay

Xe cu?n ép rác Hino 9 Kh?i

Xe cu?n ép rác Hino 9 Kh?i

Xe cu?n ép rác Hino s? d?ng ??ng c? th? h? m?i m?nh m? ???c thi?t k? b?i công ngh? m?i nh?t c?a Hino v?i h? th?ng 4 van. H? th?ng cao c?p này không ch? nh?m m?c tiêu là gi?m m?c tiêu hao nhiên li?u mà còn ? ?? chính xác, ?? b?n công su?t l?n và khí x? s?ch thân thi?n v?i môi tr??ng. Hi?u qu? kinh t? cao: Ti?t ki?m nhiên li?u, ch?t l??ng xe ?n ??nh, gi?m thi?u chi phí, phi?n toái v? h?ng hóc ?em l?i hi?u qu? s? d?ng lâu dài.

>>> B?n có bi?t: Cách b?o d??ng xe ch? rác b?n ??p nh? m?i.

Xe cu?n ép rác Hino 9 Kh?i

Xe cu?n ép rác Hino 9 Kh?i

Green Quang Anh ?ang c? g?ng ngày càng hoàn thi?n h?n ?? ?em ??n cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? t?t nh?t. ??n v?i Green Quang Anh khách hàng không ch? ???c t? v?n và tr?i nghi?m s?n ph?m mà còn ???c h??ng d?n cách ch?m sóc b?o hành b?o d??ng xe. Kh?c ph?c, b?o d??ng ??nh k? xe cho m?t cách chính xác các s? c? ngoài ý mu?n c?a xe hino.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung c?p xe ch? rác, xe phun n??c r?a ???ng và nhi?u xe môi tr??ng chuyên d?ng khác.

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?:

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M?, D??ng Quang, Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 04369103333

Bài viết liên quan