Ưu điểm của xe gom rác đẩy tay Quang Anh

Xe gom rác là lo?i xe có tính c? ??ng cao, kh? n?ng ch?a rác l?n, phù h?p v?i công tác thu gom rác th?i sinh ho?t trong ngõ h?p mà xe cu?n ép rác không th? vào t?i. Xe gom rác Quang Anh có nh?ng ?u ?i?m gì khác v?i các lo?i xe khác. Hãy cùng chúng tôi tìm hi?u.

Bánh xe gom rác ???c thi?t k? vành ?úc l?p cao su li?n vành v?i ?? l?u hóa và tính ch?ng mài mòn cao. Khung xe gom rác ???c s?n xu?t t? ?ng tuýp thép ???c ph? s?n ch?ng han r?. Do ?ó xe có th? ch?u t?i cao. Thùng ch?a c?a xe gom ???c s?n xu?t t? tôn ch?t l??ng cao và ???c thi?t k? khoa h?c giúp ch?u l?c t?t.

>>> Xem thêm: Cách b?o d??ng xe ch? rác b?n ??p nh? m?i.

xe gom rác 400 lít

Xe gom rác 400 lít

Trên th? tr??ng hiên nay, xe gom rác có nhi?u lo?i v?i các dung tích khác nhau nh? xe gom rác 400 lít, 500 lít, Xe thu gom rác có n?p ??y lo?i 400 lít và 400 lít.

?u ?i?m c?a xe gom rác ??y tay Quang Anh

– Kh? n?ng ch?a rác l?n phù h?p v?i nhi?u ??a ?i?m phát sinh rác th?i
– ??t c? ??nh ho?c di chuy?n xe linh ho?t, nh? nhàng
– S?n ph?m phù h?p v?i vi?c thu gom rác t?i nhà và các con ngõ.
– Thích ?ng v?i các lo?i xe cu?n ép rác chuyên dùng.
– S?n ph?m ???c s?n xu?t hàng lo?t v?i s? l??ng l?n ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng.

>>> Xem thêm: L?u ý khi s? d?ng xe cu?n ép rác hi?n nay

Xe gom rác Quang Anh

Xe gom rác Quang Anh

Hi?n Green Quang Anh??n v? cung c?p xe gom rác uy tín t?i Hà N?i v?i m?c giá thành c?c r?. Ngoài ra, chúng tôi còn cung c?p xe ch? rác, xe phun n??c r?a ???ng và nhi?u xe môi tr??ng chuyên d?ng khác.

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?:

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M?, D??ng Quang, Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan