Cơ cấu nạp rác của xe cuốn ép rác có gì đặc biệt?

Hi?n nay, xe cu?n ép rác ???c bi?t ??n nh? là m?t ph??ng ti?n hi?n ??i, ti?n ích và có ông su?t làm vi?c l?n. Green Quang Anh xin chia s? ??n b?n c? c?u n?p rác c?a xe cu?n ép rác. M?i các b?n cùng theo dõi qua bài vi?t d??i ?ây.

Xe cu?n ép rác có m?t trên th? tr??ng các s? kh?i khác nhau ch?ng h?n nh? xe cu?n ép rác 6 kh?i, 9 kh?i và 14 kh?i,… S? kh?i th? hi?n cho công su?t ho?t ??ng c?a m?i xe c?ng nh? kích th??c c?a xe. Tùy thu?c vào m?c ?ích và nhu c?u s? d?ng mà b?n có th? tìm cho mình m?t chi?c xe v?i s? kh?i phù h?p nh?t.

Xe ép rác Hino s? d?ng nguyên li?u gì?

C?ng nh? các s?n ph?m xe môi tr??ng khác thì dòng xe ép rác này c?ng s? d?ng nhiên li?u là diesel. Các s?n ph?m khác nhau c?a xe ép rác Hino c?ng ??u ???c ?ánh giá là r?t ti?t ki?m nhiên li?u, thân thi?n v?i môi tr??ng.

>>> Xem thêm: L?u ý khi s? d?ng xe cu?n ép rác hi?n nay

Xe cu?n ép rác Hino 9 kh?i

Xe cu?n ép rác Hino 9 kh?i

C? c?u n?p rác c?a xe cu?n ép rác Hino có gì ??c bi?t?

C? c?u n?p rác c?a dòng xe này ???c tích h?p ??y ?? b?n tính n?ng ??c bi?t, c? th? ?ó là:

– S? d?ng c? c?u càng g?p thùng thu gom rác ??y tay. ?ây là m?t c? c?u ???c khá nhi?u khách hàng ch?n l?a b?i nó có nhi?u nh?ng ?u ?i?m n?i b?t.

– C? c?u k?p thùng nh?a ??ng rác công c?ng c?ng ?ã ???c ??a vào s? d?ng trong dòng xe này.

– C? c?u càng g?p ?a n?ng k?t h?p gi?a g?p thùng thu gom rác ??y tay và g?p thùng nh?a ??ng rác công c?ng.

Xe ép rác Hino c?ng ???c tích h?p c? c?u máng xúc rác trên m?t ??t.

>>> B?n có bi?t: Mua xe cu?n ép rác ch?t l??ng ? ?âu?

Xe cu?n ép rác Isuzu

Xe cu?n ép rác Isuzu

Xe ép rác Hino s? d?ng ??ng c? 4 k?, 4 xy-lanh th?ng hàng, ???c phun nhiên li?u tr?c ti?p và làm mát b?ng n??c nên cho hi?u qu? ho?t ??ng c?a xe r?t t?t và ti?n l?i. ?i?u này c?ng giúp nâng tu?i th? c?a xe lên cao h?n so v?i các lo?i xe cu?n ép rác thông th??ng.

Green Quang Anh hi?n ?ang cung c?p r?t nhi?u lo?i xe cu?n ép rác t?i Hà N?i ??n t? nh?ng th??ng hi?u n?i ti?ng r?t ???c tin dùng hi?n nay. Ngoài ra, chúng tôi còn nh?p kh?u và phân ph?i xe quét hút b?i ???ng và nhi?u lo?i xe môi tr??ng chuyên d?ng khác.

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M? – D??ng Quang – Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan