Tìm mua loại xe chở rác uy tín tại Hà Nội

Nh?ng chi?c thùng rác cùng v?i ý th?c c?a ng??i dân và công s?c c?a nh?ng công nhân v? sinh ???ng ph? giúp t?p trung rác th?i t?i nh?ng ?i?m c? ??nh. Còn vi?c v?n chuy?n chúng ??n nh?ng n?i x? lý cu?i cùng là công vi?c c?a nh?ng chi?c xe ch? rác.

Phân lo?i các lo?i xe ch? rác

Có th? phân lo?i các lo?i xe ch? rác chuyên d?ng này thông qua ??ng c? c?a chúng. Nh? xe rác ??ng c? x?ng, ??ng c? d?u diesel, ??ng c? ?i?n, ??ng c? khí hóa l?ng…

Còn n?u phân lo?i d?a theo ch?c n?ng c?a xe ch? rác chuyên d?ng, ta s? có: xe ch? rác t? ??, xe ép rác, xe rác có tay nâng, xe ch? rác thùng kín t? ??, xe ch? rác thùng có th? h?, xe trung chuy?n rác t? công ?o?n ép rác.

>>> Xem thêm: Xe ch? rác hoàn h?o t? c?u t?o ??n n?i th?t

Xe ch? rác uy tín ch?t l??ng t?i Quang Anh.

Xe ch? rác uy tín ch?t l??ng t?i Quang Anh.

Xe ch? rác ???c thi?t k? tích h?p m?t b? giá nâng t? ??ng, khi?n cho vi?c thu gom rác t? thùng rác công c?ng vào xe h?t s?c ti?n l?i, không t?n nhi?u s?c ng??i và c?ng không v??ng vãi quá nhi?u. Thi?t b? xylanh th?y l?c và liên ??ng xích s? giúp nâng và ?? rác lên xe. T? ?ó hi?u qu? công vi?c ???c nâng cao và ti?t ki?m th?i gian thu gom r?t nhi?u.

Mua xe ch? rác uy tín t?i Hà N?i

Green Quang Anh là m?t trong s? ít các doanh nghi?p ?? n?ng l?c, ?? tiêu chu?n h? th?ng c? s? h? t?ng, ?? t? cách pháp nhân ?? nh?p kh?u xe ô tô phân ph?i ph? r?ng trên toàn qu?c. Các dòng s?n ph?m c?a công ty có m?t h?u h?t ? các t?nh, thành ph? l?n nh?: Hà N?i, H?i Phòng, Thanh Hóa, Hà T?nh Hu?, ?à N?ng, V?ng Tàu, TP H? Chí Minh.

>>> B?n có bi?t: Mua xe cu?n ép rác ch?t l??ng ? ?âu?

Xe ch? rác uy tín ch?t l??ng t?i Quang Anh.

Xe ch? rác uy tín ch?t l??ng t?i Quang Anh.

Green Quang Anh hi?n ?ang cung c?p r?t nhi?u lo?i xe ch? rác t?i Hà N?i ??n t? nh?ng th??ng hi?u n?i ti?ng r?t ???c tin dùng hi?n nay. Ngoài ra, chúng tôi còn nh?p kh?u và phân ph?i xe quét hút b?i ???ng và nhi?u lo?i xe môi tr??ng chuyên d?ng khác.

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M? – D??ng Quang – Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan