Xe chở rác hoàn hảo từ cấu tạo đến nội thất

Xe ch? rác là lo?i xe môi tr??ng ???c nhi?u ng??i l?a ch?n cho công vi?c v? sinh môi tr??ng. Xe ???c thi?t k? tính toán và thi công l?p ráp thùng chuyên dùng ch?a ép rác, các thi?t b? h? th?ng thu? l?c v?i nh?ng tính n?ng ?u vi?t.

V?i thi?t k? sang tr?ng, ??u xe vuông v?n t?o nên s? m?nh m?. Xe ch? rác có kh? n?ng c? ??ng cao và chuyên ch? ???c m?t kh?i l??ng rác l?n.

>>> Xem thêm: Xe ch? rác uy tín ch?t l??ng t?i Quang Anh.

Xe ch? rác uy tín ch?t l??ng t?i Quang Anh.

Xe ch? rác uy tín ch?t l??ng t?i Quang Anh.

N?i th?t: ??y ?? các trang thi?t b? nh? m?t chi?c xe du l?ch ??i m?i. G?m h? th?ng máy ?i?u hòa, máy nghe nh?c ?a n?ng, vô l?ng c?c nh?y.

Tr?ng l??ng: V?i t?i tr?ng t??ng ??i l?n có th? ch? ???c m?t kh?i rác th?i kh?ng l? mà không lo v??t quá t?i tr?ng.

Nhiên li?u Diesel: Giúp cho chi?c xe ch? rác ho?t ??ng t?t h?n, hi?u su?t lao ??ng nh? ?ó mà c?ng t?ng cao.

Kích th??c lòng thùng ch? rác: Lòng thùng r?ng có th? ch? ???c m?t kh?i tr?ng t?i l?n rác th?i mà không lo v??n vãi ra ???ng.

>>> Xem thêm: Cách b?o d??ng xe ch? rác b?n ??p nh? m?i.

Xe ch? rác uy tín ch?t l??ng t?i Quang Anh.

Xe ch? rác uy tín ch?t l??ng t?i Quang Anh.

Hi?n Green Quang Anh hi?n là ??n v? cung c?p xe ch? rác tín t?i Hà N?i v?i m?c giá thành c?c r?. Ngoài ra, chúng tôi còn cung c?p xe cu?n ép rác, xe phun n??c r?a ???ng và nhi?u xe môi tr??ng chuyên d?ng khác.

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M? – D??ng Quang – Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan