Xe chở rác uy tín chất lượng tại Quang Anh

Xe ch? rác có vai trò vô cùng quan tr?ng trong vi?c thu gom rác th?i, b?o b?o v? môi tr??ng. Hi?n nay trên th? tr??ng c?ng có r?t nhi?u lo?i xe ch? rác ??n t? các hãng nh? hino, hyundai, isuzu,… Quang Anh t? hào là m?t trong nh?ng ??a ch? cung c?p xe ch? rác và các lo?i xe môi tr??ng uy tín ch?t l??ng t?i Hà N?i.

Xe ch? rác Hino ???c t?p ?oàn Hino Nh?t B?n s?n xu?t nh?m ph?c v? t?t h?n vi?c thu gom rác th?i. V?i yêu c?u kh?t khe v? ch?t l??ng, ?i?u ki?n làm vi?c kh?c nhi?t cùng rác th?i. Xe ch? rác t?i Quang Anh ???c ra ??i v?i ?? b?n cao, ki?u dáng ??p m?t th?n thi?n v?i môi tr??ng.

>>> Xem thêm: ??c ?i?m làm nên th??ng hi?u c?a xe ch? rác Hino

Xe ch? rác Hino 9 kh?i

Xe ch? rác Hino 9 kh?i

?u ?i?m c?a lo?i xe ch? rác:

– Xe chuyên dùng ?? v?n chuy?n t?t c? các lo?i rác th?i khác nhau, k? c? v?t li?u xây d?ng và các lo?i ph? th?i ??c tr?ng khác.
– Xe có k?t c?u ??c bi?t: t? nâng c?u, v?n chuy?n và ?? x? rác.
– M?t ??u xe t?i c? s? có th? ???c ghép dùng v?i nhi?u lo?i thùng ch?a rác khác nhau, ch? c?n chúng có cùng kích th??c ?? ghép n?i là ???c.
Xe ch? rác lo?i này có th? thu gom và v?n chuy?n m?t l??ng rác l?n, giúp gi?i quy?t ???c v?n n?n rác th?i hi?n nay;
– Ti?t ki?m nhiên li?u và thân thi?n v?i môi tr??ng.

V?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i này, xe ch? rác gi?i phóng s?c lao ??ng cho công nhân môi tr??ng. Giúp công vi?c c?a h? tr? nên d? dàng, thu?n l?i h?n.

>>> Xem thêm: Lý do vì sao xe ch? rác thùng r?i ???c s? d?ng ph? bi?n

Xe ch? rác Hino 21 kh?i

Xe ch? rác Hino 21 kh?i

Hi?n Green Quang Anh hi?n là ??n v? cung c?p xe ch? rác tín t?i Hà N?i v?i m?c giá thành c?c r?. Ngoài ra, chúng tôi còn cung c?p xe cu?n ép rác, xe phun n??c r?a ???ng và nhi?u xe môi tr??ng chuyên d?ng khác.

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M? – D??ng Quang – Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan