Chọn xe gom rác an toàn sạch sẽ vì môi trường

Vi?c b?o ??m v? môi tr??ng hè ph? s?ch s? mang l?i cho chúng ta cu?c s?ng t?t ??p h?n. Ngoài vi?c nâng cao ý th?c c?a ng??i dân trong vi?c b?o v? môi tr??ng. Nên s? d?ng các thùng rác giá r? k?t h?p v?i xe gom rác trên các hè ph? ?? t?nh thành luôn s?ch ??p.

L?p ??t thùng ??ng rác ? hè ph? v? hè

? ?ô th? r?t d? b?t g?p hình ?nh ng??i dân v?t rác ra v?a hè. Theo ý ki?n c?a r?t nhi?u ng??i dân, n?u l?p ??t c? kho?ng 100 mét có m?t thùng rác ho?c xe gom rác ho?t ??ng thì ch?c h?n rác s? ???c ng??i dân cho vào hòm. Trong khi vi?c thu gom rác g?p nhi?u khó kh?n do l?ch trình thu gom rác c?a công nhân môi tr??ng liên t?c thay ??i. Nhi?u khi công nhân v?a thu gom s?ch s? xong thì ng??i dân l?i v?t rác ra, khi?n v?a hè lúc nào c?ng nh?ch nhác.

>>> Xem thêm: Cách b?o d??ng xe ch? rác b?n ??p nh? m?i.

Xe gom rác

Xe gom rác

Theo kh?o sát c?a chúng tôi thì th?i gian thu rác ? khu dân c? c?a nhân viên môi tr??ng thì r?t nhi?u ng??i dân gi?i ?áp là không bi?t. Vì v?y, c?n có nh?ng xe gom rác hay thùng rác ?? ng??i dân có th? v?t rác vào ?ó mà không ?nh h??ng ??n môi tr??ng.

Không ai mu?n s?ng trong m?t môi tr??ng ô nhi?m c?. Ai c?ng mu?n ???c s?ng trong m?t môi tr??ng xanh s?ch ?ep. Tin r?ng, n?u nh? có xe gom rác hay thùng rác ho?t ??ng thì không ai l?i v?t rác ra ???ng. Do ?ó, c?n l?p ??t h? th?ng thùng và các xe ch? rác chuyên d?ng trên các tuy?n ph? ?? ng??i dân có th? b? rác vào ?ó b?t c? lúc nào.

>>> Xem thêm: L?u ý khi s? d?ng xe cu?n ép rác hi?n nay

Xe gom rác

Xe gom rác

Hi?n Green Quang Anh là ??n v? cung c?p xe gom rác uy tín t?i Hà N?i v?i m?c giá thành c?c r?. Ngoài ra, chúng tôi còn cung c?p xe ch? rác, xe phun n??c r?a ???ng và nhi?u xe môi tr??ng chuyên d?ng khác.

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?:

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M?, D??ng Quang, Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan