Xe cuốn ép rác loại xe vận chuyển rác thải nhanh gọn

Hàng ngày, rác th?i ra t? các h? gia ?ình, doanh nghi?p, tr??ng h?c, ch? ???c xe gom rác chuy?n ??n các ?i?m t?p k?t, t? ?ó chuy?n lên các xe cu?n ép rác chuy?n v? các tr?m x? lý. Nh? có lo?i xe cu?n ép rác này mà môi tr??ng c?a chúng ta tr? nên s?ch ??p.

Quy trình thu gom, x? lý ch?t th?i r?n sinh ho?t

Rác sinh ho?t ???c các xe cu?n ép rác, xe gom rác ch? ??n tr?m x? lý rác th?i. Trong quá trình này, các ??ng c? ?i?n và b?m th?y l?c ???c s? d?ng ?? ép rác, gi?m th? tích c?a rác trong container.

Sau khi ??y rác, container ???c các ??u kéo kéo ra bãi container ch? các ??u kéo kéo ??n công tr??ng x? lý theo gi? qui ??nh.

>>> Xem thêm: L?u ý khi s? d?ng xe cu?n ép rác hi?n nay

Xe cu?n ép rác HINO 12 kh?i

Xe cu?n ép rác HINO 12 kh?i

Quy ??nh v? v?n chuy?n ch?t th?i nguy h?i

+ Ph?i có gi?y phép ho?t ??ng do s? tài nguyên môi tr??ng c?p.

+ Các ph??ng ti?n v?n chuy?n và x? lý ch?t th?i nguy h?i ph?i ?áp ?ng các yêu c?u k? thu?t. Có kh? n?ng ch?ng ???c s? ?n mòn, không b? g?, không ph?n ?ng hóa h?c v?i ch?t th?i nguy h?i ch?a bên trong. Có kh? n?ng ch?ng th?m ho?c th?m th?u; k?t c?u c?ng ch?u ???c va ch?m; có d?u hi?u c?nh báo theo quy ??nh.

+ Ph??ng ti?n xe cu?n ép rác v?n chuy?n ch?t th?i nguy h?i ph?i có h? th?ng ??nh v? v? tinh (GPS) ???c k?t n?i m?ng thông tin tr?c tuy?n ?? xác ??nh v? trí và ghi l?i hành trình v?n chuy?n ch?t th?i nguy h?i.

+ M?t ph??ng ti?n, thi?t b? ch? ???c ??ng ký cho m?t gi?y phép x? lý ch?t th?i nguy h?i, tr? các ph??ng ti?n v?n chuy?n ???ng bi?n, ???ng s?t, ???ng hàng không.

+ M?i m?t c? s? x? lý ch?t th?i nguy h?i có ít nh?t 02 ng??i ??m nhi?m vi?c qu?n lý, ?i?u hành, h??ng d?n v? chuyên môn, k? thu?t có trình ?? chuyên môn t? cao ??ng tr? lên thu?c chuyên ngành liên quan ??n hóa h?c ho?c môi tr??ng.

>>> Xem thêm: Cách b?o d??ng xe ch? rác b?n ??p nh? m?i.

Xe cu?n ép rác Hino

Xe cu?n ép rác Hino

+ M?i m?t ??i lý v?n chuy?n ch?t th?i nguy h?i c?n có ít nh?t 01 ng??i ??m nhi?m vi?c qu?n lý, ?i?u hành, h??ng d?n v? chuyên môn, k? thu?t có trình ?? t? trung c?p tr? lên thu?c chuyên ngành liên quan ??n hóa h?c ho?c môi tr??ng.

+ Ng??i v?n hành, v?n t?i ch?t th?i nguy h?i ph?i ???c ???c ?ào t?o, t?p hu?n b?o ??m v?n hành an toàn các ph??ng ti?n, thi?t b?; ??i tr??ng ??i ng? v?n hành có trình ?? t? trung c?p k? thu?t tr? lên ho?c do ng??i quy ??nh t?i Kho?n 1 và 2 ?i?u này kiêm nhi?m.

Hi?n Green Quang Anh hi?n là ??n v? cung c?p xe cu?n ép rác uy tín t?i Hà N?i v?i m?c giá thành c?c r?. Ngoài ra, chúng tôi còn cung c?p xe ch? rác, xe phun n??c r?a ???ng và nhi?u xe môi tr??ng chuyên d?ng khác.

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?:

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M?, D??ng Quang, Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan