Lưu ý khi sử dụng xe cuốn ép rác hiện nay

Xe cu?n ép rác là lo?i xe t?i có b? ph?n thu gom và nén ph? th?i phía sau, dùng ?? thu gom và v?n chuy?n rác th?i ?ô th? ho?c các lo?i rác th?i có th? nén. Xe có c? ch? nghi?n và ??m nén, v?i t? su?t nén cao và kh? n?ng chuyên ch? l?n. Xe cu?n ép rác thu gom và chuyên ch? ph? th?i khép kín, ??m b?o v? sinh, tránh gây ô nhi?m môi tr??ng.

Khi s? d?ng xe cu?n ép rác c?n l?u ý nh?ng gì?

Quá trình v?n hành ph?i tuân th? m?t cách nghiêm túc các quy t?c. Ng??i lái xe và công nhân c?n ph?i luôn có s? liên h? v?i nhau.

– Rác b? m?c k?t t?i khu bên trên c?a ph?u ho?c lúc ?ang ki?m tra và b?o trì ph?u không th? tránh kh?i. Khi ?ó b?n c?n kéo ch?t an toàn xu?ng và ph?u ph?i ???c ??a xu?ng m?t chút ?? nó gác lên ch?t an toàn gi? cho không b? ??y ra gây ?nh h??ng ??n ph??ng ti?n. Khi ??a xu?ng, c?n ph?i ??ng tránh v? phía bên ph?i.

– Trong khi nâng ho?c h? ph?u , ph?i ??m b?o là không có ng??i hay v?t gì ? xung quanh và không ???c di chuy?n xe.

– Trong khi nâng thùng rác, không ???c ?? chân hay ng??i vào trong g?u rác.

– Tr??c khi nâng ph?u c?a xe gom rác, ph?i ??m b?o là không có rác th?i ? bên trong.

>>>Xem thêm: Xe cu?n ép rác Hino s? d?ng nguyên li?u gì?

Xe cu?n ép rác HINO 12 kh?i

Xe cu?n ép rác HINO 12 kh?i

– Khi v?n hành m?t trong các vi?c sau (nâng, h?, ??y và x?) hoàn thành, hãy n?i l?ng tay ?i?u khi?n, không ???c ?n trong th?i gian dài.

– Sau khi ch?a rác, trong quá trình lái xe t?i ??u kéo, ph?i ch?c ch?n không còn rác ? trong ph?u

– Trong khi t?i, hãy ép ch?t th?i ?i sâu vào bên trong ph?u, ?? ch?c ch?n r?ng không có ch?t th?i b? k?t ? l?i vào và ch?t th?i không b? tung ra xung quanh. Không ???c ? trong ph?u ho?c ??t chân lên ph?u trong khi ?ang ép rác.

– Rác th?i ph?i ???c phân ph?i cân b?ng và không ???c quá nhi?u so v?i s?c ch?a c?a ph?u. Không cho các ch?t th?i có ch?a bê tông c?t thép, máy móc ví d? kh?i s?t và các ch?t th?i không th? nén vào ???c.

– Khi xe cu?n ép rác ch?a ??y rác, van ch?ng tràn s? làm vi?c, do ?ó lúc này ph?i d?ng vi?c ch?t rác th?i lên xe. Không ???c ch? quá t?i.

– Trong khi ép rác, mâm ??y b? v?, hãy d?ng ngay l?i vi?c ép rác, không v?n hành cho ??n khi s?a xong

>>> Xem thêm: C?u t?o ??c bi?t c?a xe cu?n ép rác

Xe cu?n ép rác isuzu 6 kh?i

Xe cu?n ép rác isuzu 6 kh?i

B? ph?n khóa ???c g?n c? ??nh ? thân xe cu?n ép rác và nó có vai trò r?t quan tr?ng, ph?i ki?m tra các l? khóa xem các móc ?ã g?n ch?t vào các h?c khóa hay ch?a. Xem chúng có b? cong vênh hay b? mài mòn hay không.

Sau m?i ngày làm vi?c các ch?t th?i dính vào các góc c?a xe cu?n ép rác và ph?u xe gom rác, nó s? b? th?i r?a. Công vi?c v? sinh xe c?n ph?i ti?n hành m?t cách nghiêm túc t? ??u ??n cu?i, nh?t là nh?ng ch? h?c, góc, c?nh. ??m b?o không có rác th?i, cát ? b? m?t kín gi?a xe và ph?u n?u không nó s? làm h?ng zo?ng và làm cho ch?t th?i b? th?m ra ngoài.

Green Quang Anh hi?n ?ang cung c?p r?t nhi?u lo?i xe cu?n ép rác t?i Hà N?i ??n t? nh?ng th??ng hi?u n?i ti?ng r?t ???c tin dùng hi?n nay. Ngoài ra, chúng tôi còn nh?p kh?u và phân ph?i xe quét hút b?i ???ng và nhi?u lo?i xe môi tr??ng chuyên d?ng khác.

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M? – D??ng Quang – Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan