Đặc điểm làm nên thương hiệu của xe chở rác Hino

dòng ch? các lo?i rác th?i sinh ho?t và rác th?i công nghi?p. Xe ch? rác ?ã tr? thành lo?i xe môi tr??ng không th? thi?u cho các công nhân v? sinh môi tr??ng ngày nay. Cùng chúng tôi tìm hi?u ??c ?i?m làm nên th??ng hi?u c?a xe ch? rác Hino, ngay sau ?ây nhé!

Xe ch? rác ???c thi?t k? g?n thu?n ti?n ?i l?i trong nhi?u ??a bàn ph?c t?p và nh? h?p. V?n hành xe d? dàng nh?ng cho hi?u qu? công vi?c t?i ?a, h? th?ng thùng ch?a rác kín v?i h? th?ng th?y l?c và h? ?i?u hành. L?c ép l?n, ?i?u khi?n d? dàng và tính an toàn cao.

Xe ch? rác Hino là m?t trong nh?ng chi?c xe chuyên d?ng, ch?t l??ng cao, hi?n ??i r?t ???c chú ý trên th? tr??ng hi?n nay. Chi?c xe chuyên d?ng này s? h?u m?t thi?t k? ??p m?t v?i các trang thi?t b? hi?n ??i. Thùng ép, ch?a rác có th? tích l?n, b?ng thép. H? th?ng cu?n ép rác b?ng khí t? ??ng. Các h? th?ng ?i?u khi?n c?p thùng, x? rác, an toàn hi?n ??i, ho?t ??ng v?i hi?u qu? và ?? chính xác cao.

>>>Xem thêm: M?o nh? giúp b?n b?o d??ng xe ch? rác b?n, ho?t ??ng lâu dài

Xe ch? rác Hino 21 Kh?i

Xe ch? rác Hino 21 Kh?i

Xe ch? rác ???c tính toán, thi?t k? thùng ch?a, b? ph?n cu?n ép rác trên c? s? gia công và l?p các b? ph?n thùng ch?a rác, bàn ??y rác, khoang nh?n cu?n ép rác, bàn tr??t ép, l??i cu?n ép rác, nâng c?p thùng rác phía sau, h? th?ng th?y l?c và b? ?i?u khi?n b?ng các bát liên k?t.

Xe ???c thi?t k? tính toán và thi công l?p ráp thùng chuyên dùng ch?a ép rác, các thi?t b? h? th?ng thu? l?c v?i nh?ng tính n?ng ?u vi?t.

>>> B?n có bi?t: Các b? ph?n trong xe cu?n ép rác

Xe ch? rác Hino hoàn h?o ??n t?ng chi ti?t

xe ch? rác

Green Quang Anh hi?n ?ang cung c?p r?t nhi?u lo?i xe ch? rác t?i Hà N?i ??n t? nh?ng th??ng hi?u n?i ti?ng r?t ???c tin dùng hi?n nay. Ngoài ra, chúng tôi còn nh?p kh?u và phân ph?i xe quét hút b?i ???ng và nhi?u lo?i xe môi tr??ng chuyên d?ng khác.

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M? – D??ng Quang – Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan