Các bộ phận trong xe cuốn ép rác

Xe cu?n ép rác là dòng xe môi tr??ng chuyên d?ng có vai trò quan tr?ng trong l?nh v?c gi? gìn và b?o v? môi tr??ng. Xe cu?n ép rác giúp làm gi?m chi phí và gi?m thi?u ??c h?i cho con ng??i trong công vi?c b?o v? môi tr??ng. Green Quang Anh xin gi?i thi?u ??n b?n các b? ph?n trong xe cu?n ép rác.

V?i công d?ng, ch?c n?ng chính ?ó là thu gom, v?n chuy?n rác th?i t? các thành ph?, các khu công nghi?p ??n các khu ?ô th? ??n bãi t?p k?t rác th?i cu?i cùng. Hi?n nay, xe cu?n ép rác chính là s?n ph?m không th? thi?u trong ho?t ??ng v? sinh môi tr??ng.

>>> Mua xe cu?n ép rác Hino ch?t l??ng ? ?âu?

Xe cu?n ép rác Hino

Xe cu?n ép rác Hino

Xe cu?n ép rác là ???c thi?t k? g?m có 2 ph?n chính ?ó chính là ph?n xe c? s? và h? th?ng chuyên d?ng cu?n ép rác. Xe c? s? chính là các xe t?i cabin chính hãng ??n t? các th??ng hi?u n?i ti?ng nh? Hyundai, Hino. Ph?n chuyên d?ng thì bao g?m thùng cu?n ép rác, phao câu, h? th?ng xi lanh th?y l?c. Hai ph?n chính này góp ph?n t?o nên ???c m?t s?n ph?m xe cu?n ép rác b?o v? môi tr??ng vô cùng ch?t l??ng.

Dung tích thùng ép c?ng ???c phân lo?i theo các lo?i ch? y?u ?ó là xe cu?n ép rác 6 kh?i, 9 kh?i, 12 kh?i, 14 kh?i và 20 kh?i. Xe ép rác ???c thi?t k? thùng ch?a, b? ph?n cu?n ép rác trên c? s? ?ó là gia công và l?p ??t các b? ph?n thùng ch?a rác, bàn ??y rác, khoang nh?n cu?n ép rác, bàn tr??t ép, l??i cu?n ép rác, nâng c?p thùng rác phía sau, h? th?ng th?y l?c và b? ?i?u khi?n.

Tính n?ng ?u vi?t c?a xe cu?n ép rác

– K?t c?u thùng có x??ng giúp làm t?ng c?ng bên ngoài g?n gàng, t?o ra ???c tính n?ng th?m m?, phù h?p v?i v? sinh môi tr??ng và ???c liên k?t b?ng hàn h? quang ?i?n r?t ch?c ch?n.

– H? th?ng ?i?u khi?n cu?n ép rác b?ng c? khí t? ??ng thông qua xy lanh thu? l?c, có tác ??ng 2 chi?u theo ch? ?? làm vi?c: Liên t?c tu?n hoàn ho?c là t?ng thao tác riêng l? tu? thu?c theo ý ng??i v?n hành. ?? làm t?ng hi?u qu? kinh t?, cu?n ép rác nhanh chóng, m?nh m? thì h? th?ng này có l?p ??t thi?t b? t?ng ga t? ??ng.

– H? th?ng ?i?u khi?n bàn ??y rác ra bãi th?i b?ng c? khí thông qua xylanh thu? l?c 1 t?ng, có tác ??ng kép k?t h?p cùng v?i c? c?u khu?ch ??i hành trình ki?u compa nh?m s? d?ng ho?t ??ng ??n gi?n c?ng nh? là chi phí s? d?ng b?o d??ng th?p. H? th?ng ray d?n h??ng bàn ??y rác b? trí ? 2 bên hông thùng ch?a nh?m m?c ?ích tránh làm gi?m k?t rác ? ray d?n h??ng trong quá trình nh?n ép rác vào thùng ch?a ho?c là ??y rác ra bãi m?t cách nhanh chóng và c?c kì s?ch s?.

>>>Xem thêm: Xe cu?n ép rác Hino s? d?ng nguyên li?u gì?

Xe cu?n ép rác Isuzu

Xe cu?n ép rác Isuzu

– H? th?ng ?i?u khi?n nâng c?p thùng rác nh?a (240 – 660) lít ? phía sau b?ng c? khí v?i góc nâng l?n, t? ?ó giúp cho vi?c ?? rác vào khoang ch?a tr? nên s?ch s? và không b? r?i ?? rác ra bên ngoài.

– H? th?ng van ?i?u khi?n, ngoài các van ?i?u khi?n chính ra còn b? trí l?p ??t van ?i?u ch?nh l?u l??ng, van ?i?u ch?nh áp l?c, van an toàn, van m?t chi?u nh?m làm t?ng tính an tòan, kinh t? trong su?t quá trình v?n hành và s? d?ng xe.

Green Quang Anh hi?n ?ang cung c?p r?t nhi?u lo?i xe cu?n ép rác t?i Hà N?i ??n t? nh?ng th??ng hi?u n?i ti?ng r?t ???c tin dùng hi?n nay. Ngoài ra, chúng tôi còn nh?p kh?u và phân ph?i xe quét hút b?i ???ng và nhi?u lo?i xe môi tr??ng chuyên d?ng khác.

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M? – D??ng Quang – Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan