Lý do vì sao xe chở rác thùng rời được sử dụng phổ biến

Ch?t th?i sinh ho?t ch?a ???c thu gom, x? lý hi?n là m?t trong nh?ng nguy c? l?n gây ô nhi?m môi tr??ng. C?n nâng cao nh?n th?c ng??i dân, ?? cùng h??ng ?ng vi?c thu gom x? lý rác sinh ho?t ngay t? h? gia ?ình. Do ?ó, vi?c s? d?ng các xe ch? rác là vô cùng c?n thi?t hi?n nay.

Khi dân s? ngày càng t?ng và ??i s?ng ngày càng ???c nâng cao thì rác th?i luôn tr? thành m?t v?n n?n. Không ch? là v?n ?? x? lý mà còn là v?n ?? c?a vi?c thu gom và v?n chuy?n. ?ó là lý do khi?n cho các lo?i xe môi tr??ng nh? xe cu?n ép rác hay xe ch? rác, xe gom rác ngày càng ???c ?ng d?ng nhi?u h?n vào ??i s?ngl.

N?u nh? ? các lo?i xe khác, các b? ph?n th??ng dính li?n v?i nhau thì ? lo?i xe ch? rác ki?u thùng r?i này l?i ng??c l?i. Xe ???c c?u trúc bao g?m hai b? ph?n chính tách r?i nhau: m?t, xe c? s? là các lo?i xe t?i bình th??ng c?a các hãng nh? Hino, Isuzu, Dongfeng, Hyundai. Th?m chí là các lo?i xe t?i ???c l?p ráp t?i Vi?t Nam. Hai là h? th?ng chuyên d?ng ch? rác bao g?m thùng ??ng rác r?i và c? c?u nâng h?.

>>> B?n có bi?t chi?c xe ch? rác hoàn h?o ??n t?ng chi ti?t

Xe ch? rác Hino

Xe ch? rác Hino

Lo?i xe ch? rác thùng r?i này có kh? n?ng c? ??ng cao và chuyên ch? ???c m?t kh?i l??ng rác l?n. Thùng ch?a c?a nó có th? ???c tách r?i m?t cách d? dàng nh? c? c?u nâng h? ?? ??t t?i các ?i?m t?p trung rác th?i. Sau ?ó xe t?i s? ??n l?n l??t t?ng n?i ?? ch? các thùng rác r?i v? n?i t?p k?t và x? lý.

?u ?i?m n?i b?t c?a xe ch? rác ki?u thùng r?i

Xe ch? rác thùng r?i chuyên dùng ?? v?n chuy?n t?t c? các lo?i rác th?i khác nhau, k? c? v?t li?u xây d?ng và các lo?i ph? th?i ??c tr?ng khác

– Xe có k?t c?u ??c bi?t: t? nâng c?u, v?n chuy?n và ?? x? rác;

– M?t ??u xe t?i c? s? có th? ???c ghép dùng v?i nhi?u lo?i thùng ch?a rác khác nhau, ch? c?n chúng có cùng kích th??c ?? ghép n?i là ???c.

Xe ch? rác lo?i này có th? thu gom và v?n chuy?n m?t l??ng rác l?n, giúp gi?i quy?t ???c v?n n?n rác th?i hi?n nay;

– Ti?t ki?m nhiên li?u và thân thi?n v?i môi tr??ng.

>>> Xem thêm: M?o nh? giúp b?n b?o d??ng xe ch? rác b?n, ho?t ??ng lâu dài

Xe ch? rác Hino

Xe ch? rác Hino

V?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i nh? th?, xe ch? rác thùng r?i ???c xem là m?t lo?i xe chuyên d?ng r?t h?u ích không ch? dành cho vi?c thu gom, v?n chuy?n rác th?i mà còn có th? dùng ?? v?n chuy?n các lo?i hàng hóa khác.

Green Quang Anh hi?n ?ang cung c?p r?t nhi?u lo?i xe ch? rác t?i Hà N?i ??n t? nh?ng th??ng hi?u n?i ti?ng r?t ???c tin dùng hi?n nay. Liên h? ngay ??n Green Quang Anh ?? ???c t? v?n ci ti?t h?n v? s?n ph?m.

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M? – D??ng Quang – Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan