Cách bảo dưỡng xe chở rác bền đẹp như mới.

Xe ch? rác là dòng xe chuyên d?ng có ??ng c? công su?t l?n, th??ng ph?i ho?t ??ng liên t?c trong th?i gian dài v?i nhi?u lo?i ??a hình khác nhau. Do ?ó vi?c b?o d??ng xe th??ng xuyên là h?t s?c c?n thi?t n?u b?n mong mu?n chi?c xe c?a mình b?n và ho?t ??ng ?n ??nh, lâu dài nh?t có th?.

Chi?c xe ch? rác gi? ?ây nh? ng??i b?n ??ng hành v?i ng??i tài x? trên m?i n?o ???ng. Vì ?i?u ki?n ph?i ho?t ??ng th??ng xuyên nên ??ng c? th??ng hay b? nóng, quá t?i. Các b?n nên th?m khám xe m?t cách t?ng quát và c?n s?a ch?a s?m nh?t có th?. Không nên thay n??c mát và ngh? ng?i n?u không có tr?c tr?c v? h? th?ng làm mát này.

Ki?m tra thùng b?n ch?a có b? méo mó hay rò r? không. Tránh nh?ng tr??ng h?p cháy n? do rò r? nhiên li?u, và ch?t th?i làm m?t v? sinh môi tr??ng. C?m nh?n ?? rung c?a ??ng c? xem có linh ho?t và ??u ??n, êm ái hay không. tránh tình tr?ng h?ng xe ??t ng?t gi?a ???ng làm t?n th?i gian.

>>> Xem thêm: M?o nh? giúp b?n b?o d??ng xe ch? rác b?n, ho?t ??ng lâu dài

Xe ch? rác Hino

Xe ch? rác Hino

Ki?m tra bánh xe th??ng xuyên và nên b?m bánh xe ??t ?? ?? c?ng thích h?p. Không nên quá c?ng hay quá non s? ?nh h??ng t?i ?? gi?m ch?n c?a bánh xe. Nên thay d?u nh?t xe ??nh kì ?? gi?m s? bào mòn c?a ??ng c?, tránh h?ng hóc không ?áng có.

Tùy thu?c vào ?i?u ki?n v?n hành xe ch? rác nên ?i?u ch?nh th?i gian thay nh?t cho phù h?p và nên ch?n lo?i nh?t ?? tiêu chu?n ?? tránh mài mòn và gi? s?ch ??ng c? giúp t?ng tu?i th?. Dây an toàn, phanh, ?èn xe, nh?t, bánh xe là 5 b? ph?n quan tr?ng c?n ??c bi?t l?u ý khi ki?m tra. S? giúp lái xe an toàn cho ng??i ?i xe.

Xe ch? rác Hino là xe chuyên d?ng có ??ng c? công su?t l?n, th??ng ph?i ho?t ??ng liên ti?p trong th?i gian dài v?i nhi?u lo?i ??a hình khác nhau. Xe ch? rác s?n xu?t trên các n?n xe c? s? khác nhau v?i t?i tr?ng cho phép chuyên ch? t? 2 t?n ??n 11 t?n. Th? tích thùng ch?a rác t? 3 kh?i ??n 22 kh?i. Giá c? t?t nh?t th? tr??ng Vi?t Nam.

>>> Xem thêm: Phân lo?i và nh?ng ??c ?i?m chung c?a xe ch? rác

Xe ch? rác Hino

Xe ch? rác Hino

Ph??ng th?c x? rác: S? d?ng xy-lanh t?ng x? rác b? trí tr??c thùng ch?a rác, g?n tr?c ti?p v?i bàn x? b?ng k?t c?u c? khí nh? g?n ??n gi?n h?p lý t?o ???c l?c ??y x? rác t?i ?u, công su?t m?nh m? ?? ??y x? rác ra ngoài

Trên ?ây là nh?ng l?i khuyên b? ích c?a Green Quang Anh cho Quý khách lái xe an toàn và t?ng ?? b?n cho xe ch? rác Hino và các lo?i xe môi tr??ng.

Hi?n Green Quang Anh hi?n là ??n v? cung c?p xe ch? rác uy tín t?i Hà N?i v?i m?c giá thành c?c r?. Ngoài ra, chúng tôi còn cung c?p xe cu?n ép rác, xe phun n??c r?a ???ng và nhi?u xe môi tr??ng chuyên d?ng khác.

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?:

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M?, D??ng Quang, Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan