Lợi ích mà xe tưới nước rửa đường mang lại cho môi trường

Xe t??i n??c r?a ???ng là dòng xe chuyên ph?c v? môi tr??ng. Tùy thu?c vào m?c s? d?ng mà xe phun n??c r?a ???ng ???c l?p ??t, thi?t k? v?i r?t nhi?u ki?u phun khác nhau tùy thu?c theo ?i?u ki?n môi tr??ng th?c t?. Green Quang Anh xin chia s? ??n b?n nh?ng l?i ích mà xe t??i n??c r?a ???ng mang l?i cho môi tr??ng. M?i b?n cùng theo dõi!

Xe t??i n??c r?a ???ng là dòng xe ???c s? d?ng r?ng rãi ? Vi?t Nam c?ng nh? trên toàn th? gi?i. Các công ty môi tr??ng th??ng s? d?ng nh?ng chi?c xe này cho công vi?c t??i cây, r?a ???ng và c? c?u h?a. V?i t?c ?? làm s?ch nhanh và an toàn v?i môi tr??ng.

Xe t??i n??c r?a ???ng có r?t nhi?u ch?ng lo?i và ki?u dáng khác nhau, dung tích c?a m?i lo?i c?ng khác nhau. ?a d?ng v? ki?u dáng t?o thành các lo?i xe t??i n??c r?a ???ng khác nhau, tùy thu?c theo nhu c?u c?a khách hàng.

>>> Xem thêm: B?n ?ã b?o d??ng xe t??i n??c r?a ???ng ?úng cách?

Xe t??i n??c r?a ???ng Thaco Auman

Xe t??i n??c r?a ???ng Thaco Auman

Th??ng hi?u xe phun n??c r?a ???ng Hino nh?n khá nhi?u s? ?ánh giá cao c?a nh?ng ng??i tiêu dùng. V?i thi?t k? h? th?ng vòi phun hi?u ch?nh áp su?t cao, ?ính kèm theo m?t h?ng ch? l?p vòi ch?a cháy trong tr??ng h?p ??c bi?t c?n thi?t. ?u ?i?m l?n nh?t mà th??ng hi?u này s? h?u ?ó chính là s? b?n b? và c?c k? ti?t ki?m nguyên li?u giúp gi?m thi?u chi phí v?n hành xe.

>>> Xem thêm: M?o nh? giúp b?n b?o d??ng xe ch? rác b?n, ho?t ??ng lâu dài

Xe phun n??c r?a ???ng 4 kh?i Hino

Xe phun n??c r?a ???ng 4 kh?i Hino

Xe t??i n??c r?a ???ng còn ???c ?ng d?ng r?ng rãi h?n n?a v?i ph?n vòi phun phía tr??c có tác d?ng ??y các ch?t b?i làm s?ch cho ???ng ph?. Phía sau là dàn phun t? ??ng và t??i cây, v??n t?i khu công c?ng, ch? n??c s?ch, dùng cho c?u h?a. Xe có th? hút n??c t? vòi n??c công c?ng ho?c là t? sông nh? vào h? th?ng b?m chân không trích công su?t t? ??ng c?.

Ph?n vòi phun phía tr??c và vòi phun bên c?nh ???c ?i?u khi?n b?ng ?i?n ? trong cabin, góc phun c?a vòi có th? ?i?u ch?nh ???c tu? thu?c vào ?? r?ng c?a b? m?t ???ng. Thùng ch?a ???c x? lý k? thu?t ch?ng rò r?, ? phía trong c?a thùng ???c s?n b?ng s?n ch?ng r? không ??c h?i. Súng c?u ho? và vòi phun n??c t??i cây c?ng ???c cung c?p ??ng b? v?i xe.

Hi?n Green Quang Anh hi?n là ??n v? cung c?p xe t??i n??c r?a ???ng uy tín t?i Hà N?i v?i m?c giá thành c?c r?. Ngoài ra, chúng tôi còn cung c?p xe cu?n ép rác, xe ch? rác và nhi?u xe môi tr??ng chuyên d?ng khác.

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?:

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M?, D??ng Quang, Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333m

Bài viết liên quan