Bạn đã bảo dưỡng xe phun tưới nước đúng cách?

Xe phun  t??i n??c là dòng xe môi tr??ng chuyên d?ng. Xe phun t??i n??c ???c s? d?ng trong khu v?c ?ô th? nh?m m?c ?ích giúp làm gi?m ô nhi?m và khí th?i xung quanh khu v?c thành ph?, các khu ?ô th?. Ph?i s? d?ng liên t?c hàng gi?, hàng ngày quanh các khu ?ô th?.

V?y, b?n ?ã b?o d??ng xe phun t??i n??c ?úng cách? Green Quang Anh xin chia s? ??n b?n cách th?c b?o d??ng xe t??i n??c r?a ???ng ngay sau ?ây.

Xe phun t??i n??c là dòng xe ???c thi?t k? d?a trên n?n t?ng xe t?i, ???c thi?t k? ?i kèm v?i h? th?ng vòi phun t? ??ng hi?n ??i. Xe phun t??i n??c là m?t trong nh?ng gi?i pháp giúp làm h?n ch? ô nhi?m môi tr??ng ?ô th? ???c s? d?ng khá ph? bi?n hi?n nay. ?? ??m b?o xe v?n hành an toàn, t?t nh?t là b?n nên tuân th? theo các quy chu?n.

>>> Xem thêm: M?o nh? giúp b?n b?o d??ng xe ch? rác b?n, ho?t ??ng lâu dài

Xe phun n??c r?a ???ng 4 kh?i Hino

Xe phun n??c r?a ???ng 4 kh?i Hino

B?n nên ??c k? sách h??ng d?n và v?n hành th?. Tìm hi?u chi ti?t v? thông s? s?n ph?m, cách th?c v?n hành. Tìm hi?u thêm t? nh?ng ng??i có kinh nghi?m ?? ?? phòng m?t s? tr??ng h?p không may ?áng ti?c x?y ra.

Nên b?o d??ng xe th??ng xuyên theo ?úng v?i h??ng d?n ???c ?ính kèm, ??c bi?t là v?i g?m xe và h? th?ng b?m n??c. ?ây ??u là nh?ng khu v?c va ch?m nhi?u, s? d?ng liên t?c nên b?n c?n ph?i ki?m tra k? càng, tránh tr??ng h?p h?ng hóc mà v?n c? s? d?ng khi?n cho xe b? h? h?i n?ng n?.

>>> Xem thêm: Vai trò quan tr?ng c?a xe cu?n ép rác Hino?

Xe t??i n??c r?a ???ng Thaco Auman

Xe t??i n??c r?a ???ng Thaco Auman

Sau m?i ca làm vi?c b?n nên ti?n hành t?ng v? sinh và b?o d??ng máy. Do môi tr??ng ??c thù nên vi?c th??ng xuyên ti?p xúc v?i các lo?i b?i b?n là ?i?u không th? tránh kh?i. Nên chú ý ??n ?i?m này ?? b?o d??ng xe m?t cách t?t nh?t có th?. Có th? l?y n??c phun s?ch nh?ng b?i b?n trên xe ho?c r?a xe ??nh kì h?n n?u nh? c?n thi?t.

Ngoài ra, b?n c?ng nên chú ý khóa c?a xe c?n th?n, không nên ch? quan ?? tránh nh?ng tình hu?ng b?t ng?.

Hi?n Green Quang Anh hi?n là ??n v? cung c?p xe phun t??i n??c uy tín t?i Hà N?i v?i m?c giá thành c?c r?. Ngoài ra, chúng tôi còn cung c?p xe cu?n ép rác, xe ch? rác và nhi?u xe môi tr??ng chuyên d?ng khác.

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?:

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M?, D??ng Quang, Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan