Phân loại và những đặc điểm chung của các loại xe chở rác

Rác th?i là m?t v?n ?? c?p thi?t c?a môi tr??ng hi?n nay. Nh?ng chi?c xe gom rác và công s?c c?a nh?ng công nhân v? sinh ???ng ph? giúp t?p trung rác th?i t?i nh?ng ?i?m c? ??nh. Còn vi?c v?n chuy?n chúng ??n nh?ng n?i x? lý cu?i cùng là công vi?c c?a nh?ng chi?c xe ch? rác chuyên d?ng. Lo?i xe này c?ng có ?a d?ng khá nhi?u lo?i khác nhau, chúng ta s? cùng Green Quang Anh tìm hi?u k? h?n qua bài vi?t d??i ?ây nhé.

Phân lo?i và nh?ng ??c ?i?m chung c?a xe ch? rác

Có th? phân lo?i các lo?i xe ch? rác chuyên d?ng này thông qua ??ng c? c?a chúng: xe ch? rác ??ng c? x?ng, ??ng c? d?u diesel, ??ng c? ?i?n, ??ng c? khí hóa l?ng

Còn n?u phân lo?i d?a theo ch?c n?ng c?a xe ch? rác chuyên d?ng, ta s? có: xe ch? rác t? ??, xe ép rác, xe rác có tay nâng, xe ch? rác thùng kín t? ??, xe ch? rác thùng có th? h?, xe trung chuy?n rác t? công ?o?n ép rác.

Xe rác t? ??

Lo?i xe ch? rác này s? ???c thi?t k? tích h?p m?t b? giá nâng t? ??ng. Lo?i xe này khi?n cho vi?c thu gom rác t? thùng rác công c?ng vào xe h?t s?c ti?n l?i, không t?n nhi?u s?c ng??i và c?ng không v??ng vãi quá nhi?u. Thi?t b? xylanh th?y l?c và liên ??ng xích s? giúp nâng và ?? rác lên xe. T? ?ó hi?u qu? công vi?c ???c nâng cao và ti?t ki?m th?i gian thu gom r?t nhi?u.

>>> Vai trò quan tr?ng c?a xe cu?n ép rác Hino?

Xe ch? rác Hino 21 Kh?i

Xe ch? rác Hino 21 Kh?i

Xe ép rác

Rác s? ???c gom và ép thành nh?ng ph?n thu g?n, ti?n v?n chuy?n và ti?t ki?m di?n tích h?n r?t nhi?u. Nh? ?ó mà m?i l?n thu gom xe có th? mang ???c kh?i l??ng rác nhi?u h?n. Rác s? ???c ép g?n trong thùng kín. Dùng h? th?ng ?i?u khi?n ép th?y l?c, qua máy nh?i và cào, th?c hi?n các thao tác ép và nghi?n. Sau ?ó các kh?i s? ???c ??y vào thùng ?? v?n chuy?n ?i.

Xe rác có tay nâng

Xe và thùng ch?a c?a lo?i xe ch? rác này ???c thi?t k? tách r?i. Thùng xe cho phép nh?c lên xu?ng, th?c hi?n nhanh g?n, r?t thích h?p khi áp d?ng cho nh?ng ?o?n ???ng v?n chuy?n ng?n. Thùng rác c?ng ???c thi?t k? kín ?? h?n ch? vi?c v??ng vãi rác th?i trong quá trình nâng h? rác th?i.

Xe trung chuy?n rác

Là lo?i xe rác chuyên d?ng, th?c hi?n vi?c trung chuy?n gi?a nhi?u tr?m khác nhau khi rác ?ã ???c ép thành các kh?i. Vi?c trung chuy?n này c?ng ???c th?c hi?n t? ??ng b?ng các ??ng c? có ?i?u khi?n. Cu?i cùng, rác s? ???c ??a v? nh?ng trung tâm x? lý rác th?i theo quy ??nh.

>>> M?o nh? giúp b?n b?o d??ng xe ch? rác b?n, ho?t ??ng lâu dài

Xe ch? rác Hino

Xe ch? rác Hino

Xe rác thùng có th? h?

Thùng rác c?a lo?i xe ch? rác này có kh? n?ng h? xu?ng m?t ??t, nghiêng ?? rác b?ng h? th?ng th?y l?c. Xe ???c áp d?ng r?t ph? bi?n trong nh?ng môi tr??ng tr??ng h?c, ???ng ph?.

Xe rác thùng kín t? ??

Thùng c?a xe ???c ??m b?o ?? kín ch?c ch?n, r?t an toàn và thân thi?n h?n v?i môi tr??ng xung quanh trong lúc di chuy?n. Kh? n?ng t? ??, t? nghiêng c?ng ???c th?c hi?n b?ng h? th?ng th?y l?c tích h?p trong ??ng c? xe ch? rác chuyên d?ng.

Hi?n Green Quang Anh hi?n là ??n v? cung c?p xe ch? rác uy tín t?i Hà N?i v?i m?c giá thành c?c r?. Ngoài ra, chúng tôi còn cung c?p xe cu?n ép rác, xe phun n??c r?a ???ng ch?t l??ng cao và nhi?u lo?i xe môi tr??ng chuyên d?ng khác.

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?:

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M?, D??ng Quang, Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan