Bạn có biết chiếc xe chở rác hoàn hảo đến từng chi tiết

Xe ch? rác ?ang ???c nhi?u ng??i ch?n l?a ?? ph?c v? vào công vi?c c?a mình. ?? mua m?t chi?c xe nh? ý, khách hàng nên hi?u v? c?u t?o chi ti?t xe.

Xe ch? rác ???c thi?t k? tính toán và thi công l?p ráp thùng chuyên dùng ch?a ép rác, các thi?t b? h? th?ng thu? l?c v?i nh?ng tính n?ng ?u vi?t nh? sau:

Thùng có x??ng t?ng c?ng bên ngoài g?n gàng, phù h?p v?i v? sinh môi tr??ng, liên k?t b?ng hàn h? quang ?i?n ch?c ch?n.

H? th?ng ?i?u khi?n bàn ??y rác ra bãi th?i b?ng c? khí thông qua xylanh thu? l?c 1 t?ng, tác ??ng kép k?t h?p v?i c? c?u khu?ch ??i hành trình ki?u compa nh?m s? d?ng ho?t ??ng ??n gi?n c?ng nh? chi phí s? d?ng b?o d??ng th?p. H? th?ng ray d?n h??ng bàn ??y rác b? trí ? 2 bên hông thùng ch?a nh?m tránh gi?m k?t rác ? ray d?n h??ng trong quá trình ??y rác ra b?i nhanh chóng, s?ch s?.

>>>Xem thêm: Vai trò quan tr?ng c?a xe cu?n ép rác Hino

Xe ch? rác Hino hoàn h?o ??n t?ng chi ti?t

Xe ch? rác Hino hoàn h?o ??n t?ng chi ti?t

H? th?ng ?i?u khi?n nâng c?p thùng rác nh?a phía sau b?ng c? khí v?i góc nâng l?n, giúp cho vi?c ?? rác vào khoang ch?a ???c s?ch s?, không r?i ?? rác ra ngoài.

Ngoài các van ?i?u khi?n chính ra xe ch? rác ???c b? trí l?p ??t van ?i?u ch?nh l?u l??ng, van ?i?u ch?nh áp l?c, van an toàn, van m?t chi?u nh?m t?ng tính an toàn, kinh t? trong quá trình v?n hành s? d?ng.

C?u t?o ??c bi?t c?a xe:

V?i thi?t k? sang tr?ng c?a chính hãng xe Hino. ??u xe vuông v?n t?o nên s? m?nh m? c?a xe ch? rác Hino. Xe ch? rác Hino v?i thi?t k? ?a n?ng có kh? n?ng c? ??ng cao, ch? ???c m?t kh?i l??ng rác l?n.

N?i th?t xe ch? rác: V?i ??y ?? các trang thi?t b? nh? m?t chi?c xe du l?ch ??i m?i. G?m h? th?ng máy ?i?u hòa, máy nghe nh?c ?a n?ng, vô l?ng c?c nh?y

>>>Xem thêm: M?o nh? giúp b?n b?o d??ng xe ch? rác b?n, ho?t ??ng lâu dài

Xe ch? rác Hino hoàn h?o ??n t?ng chi ti?t

Xe ch? rác Hino hoàn h?o ??n t?ng chi ti?t

Tr?ng l??ng: V?i t?i tr?ng t??ng ??i l?n có th? ch? ???c m?t kh?i rác th?i kh?ng l? mà không lo v??t quá t?i tr?ng.

Nhiên li?u Diesel:

?ây là ngu?n nhiên li?u thông d?ng c?a t?t c? các dòng xe. Giúp cho chi?c xe ch? rác c?a khách hàng ???c ho?t ??ng t?t h?n. ??c bi?t hi?u su?t lao ??ng nh? ?ó mà c?ng t?ng cao.

Kích th??c lòng thùng ch? rác:

Lòng thùng r?ng có th? ch? ???c m?t kh?i tr?ng t?i l?n. Ngoài ra xe ch? rác mang l?i s? thân thi?n cho môi tr??ng v?i màu xanh hòa nhã. ?i?u ?ó t?o nên ?i?m nh?n c?a xe. V?i nh?ng ?u ?i?m v?n có c?a xe ch? rác Hino giá r? ?ã t?o nên s?c hút cho chính dòng xe này trên th? tr??ng.

Công d?ng v??t tr?i c?a xe ch? rác hino

– V?n chuy?n rác t? n?i này ??n n?i khác

– V?i chi?c máy có tính n?ng nh?n bi?t, phân lo?i rác giúp cho công su?t c?a xe ho?t ??ng m?t cách nhanh h?n các dòng xe t?i hino ch? rác khác.

– V?i thi?t k? lòng thùng r?ng và sâu có th? ch?a ???c r?t nhi?u các lo?i rác khác nhau.

Xe ch? rác có công su?t ho?t ??ng l?n vì v?y mà th?i gian làm vi?c ng?n nh?ng l?i chuyên ch? ???c m?t kh?i l??ng rác kh?ng l?.

– Hi?u su?t làm vi?c t?ng g?p b?i.

Green Quang Anh hi?n ?ang cung c?p r?t nhi?u lo?i xe ch? rác t?i Hà N?i ??n t? nh?ng th??ng hi?u n?i ti?ng r?t ???c tin dùng hi?n nay. Ngoài ra, chúng tôi còn nh?p kh?u và phân ph?i xe quét hút b?i ???ng và nhi?u lo?i xe môi tr??ng chuyên d?ng khác.

M?i thông tin chi ti?t xin liên h?

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH – GQA GROUP

??a ch?: Thôn Yên M? – D??ng Quang – Gia Lâm Hà N?i
?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan