Địa chỉ bán xe cuốn ép rác chuyên dụng?

Xe cu?n ép rác là s?n ph?m xe môi tr??ng quan tr?ng trong l?nh v?c gi? gìn và b?o v? môi tr??ng. V?i ch?c n?ng chính ?ó là thu gom, v?n chuy?n rác th?i t? các thành ph?, các khu công nghi?p ??n các khu ?ô th?,…??n bãi t?p k?t rác th?i. Xe cu?n ép rác giúp làm gi?m chi phí và gi?m ??c h?i cho con ng??i trong công vi?c b?o v? môi tr??ng.

?i?u ??u tiên chúng ta không ???c phép quên khi nh?c ??n xe cu?n ép rác chuyên d?ng ?ó là ch? ?? b?o trì, b?o d??ng xe. Và nh?ng v?n ?? chúng ta c?n ph?i nghiêm túc th?c hi?n ?? b?o trì, b?o d??ng xe cu?n ép rác chuyên d?ng này là:

>>Xem thêm: S? c?n thi?t và ?u ?i?m v??t tr?i c?a xe cu?n ép rác

– Th?c hi?n ch? ?? v? sinh xe th?t s?ch s? theo ?úng tiêu chu?n sau m?i l?n ho?t ??ng, không ???c ?? ch?t – th?i bám l?i trên xe ho?c b?t k? góc ngách nào ?? tránh b? han r? các b? ph?n c?a xe

– Thay d?u th?y l?c 6 tháng 1 l?n

– ?i?u chính l?i b? ph?n khóa cho phù h?p

– M?t n?m m?t l?n, ph?i thay cao su áp l?c ho?c ph?i thay ngay l?p t?c n?u nh? nó b? h?ng.

– S? d?ng d?u bôi tr?n theo ?úng lo?i, ?úng ch? và ?úng th?i ?i?m c?n thi?t.

??a ch? bán xe cu?n ép rác chuyên d?ng?

Công ty TNHH GREEN QUANG ANH /GQA GROUP Là ??n v? có ??i ng? CBCNV ?ã nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c thi?t k?, ch? t?o s?n xu?t ph??ng ti?n, thi?t b? chuyên dùng ph?c v? ngành môi tr??ng. Cùng v?i ??i ng? nhân viên k? thu?t có trình ??, máy móc thi?t b? ?? kh? n?ng ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng, góp ph?n b?o v? môi tr??ng.

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH chúng tôi cam k?t s? mang l?i cho khách hàng nh?ng chi?c xe môi tr??ng ?ô th? t?t nh?t. Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? nh?n ???c m?c giá t?t nh?t.

M?i thông tin chi ti?t b?n có th? liên h?:

CÔNG TY TNHH GREEN QUANG ANH

??a ch?: Thôn Yên M? – D??ng Quang – Gia Lâm Hà N?i
MST: 0105023893 ?i?n tho?i: 0436910333

Bài viết liên quan