SẢN PHẨM BÁN CHẠY

XE MÔI TRƯỜNG

XE BỒN - XI TÉC

XE CHUYÊN DỤNG

Tin tức

Xe chở rác tiết kiệm nhiên liệu

Xe ch? rác giúp chúng ta d?n s?ch rác th?i sinh ho?t hàng ngày làm cho môi tr??ng tr? nên xanh, s?ch, ??p. V?y, xe ch? rác có c?u trúc ??c bi?t nh? th? nào và ?u ?i?m c?a xe này là gì, xe ti?t ki?m nhiên li?u ra sao? Hãy cùng Green Quang Anh […]
Xem thêm

Xe cuốn ép rác quan trọng như thế nào ?

Hình ?nh nh?ng công nhân v? sinh môi tr??ng mi?t mài quét d?n ???ng ph? ?ã không còn xa l? v?i b?t kì ai. Ngày nay v?i s? xu?t hi?n c?a xe môi tr??ng nh? xe cu?n ép rác, xe gom rác không ch? gi?i phóng s?c lao ??ng c?a con ng??i, mà còn gia […]

Cách kéo dài tuổi thọ xe cuốn ép rác

Xe cu?n ép rác là ???c s? d?ng liên t?c hàng ngày ph?c v? công tác d?n d?p v? sinh môi tr??ng. Vi?c b?o d??ng xe cu?n ép rác ?? có th? kéo dài tu?i th? cho xe là ?i?u quan tr?ng c?n th?c hi?n th??ng xuyên. ?? xe ho?t ??ng t?t, ít ch?u tác […]

Động cơ của xe ép rác Hino có tốt không?

Hi?n nay, xe cu?n ép rác Hino ???c bi?t ??n nh? là m?t ph??ng ti?n hi?n ??i, ti?n ích và có ông su?t làm vi?c l?n. Xe cu?n ép rác v?i ch?c n?ng chính là ép rác, dòng xe này ?ã có m?t trên th? tr??ng nhi?u lo?i xe v?i các s? kh?i khác nhau. […]

Địa chỉ mua xe gom rác uy tín chất lượng

Rác th?i hi?n nay ?ang là m?t trong nh?ng v?n ?? b?c xúc c?a toàn xã h?i, ??c bi?t t?i các ?ô th? trong c? n??c. Xe gom rác có nhi?m v? ?i ??n t?ng con ???ng nh?, ngõ h?p thu gom rác th?i. Công tác thu gom rác th?i ???c th?c hi?n ch? y?u […]